لینک های دسترسی

Breaking News

تقاضای هند به سهم‌گیری بیشتر در ماموریت صلح ملل متحد


پرسونل نظامی ملل متحد که با کلاهای آهنی آبی در ساحه می باشند از طرف اردوهای ملی کشورها در سراسر جهان فراهم می شوند. ماموریت این پرسونل ملل متحد در جهان گزمه کردن و فراهمی امنیت و ثبات در سراسر جهان می باشد.

به اساس منابع ملل متحد هر کشور عضو سازمان ملل متحد مسئولیت دارد تا سهم خودرا در حفظ صلح جهانی ادا کند. این مسئولیت به اساس اساسنامه ملل متحد به عهده اعضای این سازمان گذاشته شده است.

جنرال دالبرسنگه، لوی درستیز قوتهای هند درسی وم می گفت که کشورهای سهم گیرنده در فرستادن عساکر حفظ صلح ملل متحد باید نقش بیشتری درین ماموریت داشته باشند.

جنرال سنگه این تبصره را در یک سیمیناری بیان داشت که در دهلی جدید به مناسبت روز بین المللی ماموریت های حفظ صلح ملل متحد برگزار گردیده بود. یوری افان سییف، هم آهنگ کننده ملل متحد مقیم دردهلی جدید نیز درین سیمینار حضور داشت.

جنرال دالبرسنگه، لوی درستیز هند می گوید "کشورهاییکه در فرستادن نیروهای حفظ صلح ملل متحد سهم دارند باید در ساختار ماموریت و وظایف این قوا باید نظرشان در نظر گرفته شود. طوریکه دیده می شود کشورهای وجود دارد که با وجود آن که تعداد اندک سربازان را می فرستند وتنها چند ناظر و افسر می فرستند، ولی با آنهم در تعین پالیسی ملل متحد برای حفظ صلح نفوذ زیادی دارند. ولی ما که سهم بزرگی درین نوع ماموریت ها درایم، گفتنی اندکی درین موارد داریم."

دالبرسنگه گفت که تصامیم در مورد ماموریت های حفظ صلح توسط کشورهای پیشرفته و اعضای دایمی شورای امنیت ملل متحد اتخاذ می گردد. او خواستار امنیت بیشتر برای عساکر حفظ صلح گریدید.

جنرال دلبر سنگه می افزاید "درعین حال این مسئله دارای اهمیت زیادیست که ما باید درتشخیص نگرانی های امنیتی برای سربازانی که در زمینه حفظ صلح نقش دارند سهم داشته باشیم. اکنون پروسه حفظ صلح به پروسه تعمیل صلح مبدل می گردد. چون نقش عساکر ما در جنگ تغیر می کند ازین سبب نوعیت خطر و تهدیدی که متوجه آنها می گردد نیز تغیر می کند."

اولین بار عساکر هندی بین سالهای ١٩٥٣ تا ١٩٥۴ در ماموریت حفظ صلح ملل متحد در کوریا سهم گرفتند. در حال حاضر، هند در حدود هشت هزار عسکر در عملیات های حفظ صلح ملل متحد در سراسر جهان دارد.

تا حال به طور مجمعوی هند ٢٠٠ هزار عسکر را برای ماموریت های مختلف ملل متحد فراهم کرده است. این کشور درین جریان ١٦٧ تن از عساکر خود را از دست داده است.

در حدود ٩٥ هزار پرسونل دارای یونیفورم که شامل عساکر و پولیس می گردد از ١١٠ کشور جهان درتشکیل مامویت حفظ صلح ملل متحد شامل می گردد. این تعداد از کشورهای غنی، فقیر، بزرگ و کوچک تهیه می گردد. با آنکه این تعداد از فرهنگهای مختلف می باشند و تجارب متفاوتی دارند ولی در امرحفظ صلح همه یک تعهد دارند.

در ٢٩ می همه ساله روز بین المللی محافظین صلح تجلیل می گردد تا از اولین ماموریت حفظ صلح ملل متحد که در ٢٩ می ١٩۴٨ صورت گرفته است یاد بود به عمل بیاید.

در حالیکه تصامیم در مورد ایجاد، حفظ و وسیع ساختن عملیات های حفظ صلح از توسط شورای امنیت ملل متحد اخذ می گردد، تمویل و مصارف نیروهای حفظ صلح مسئولیت تمام اعضای این سازمان می باشد.

ماموریت های حفظ صلح ملل متحد در کشورهایی که در آنها منازعات جریان دارد سبب می گردد تا شرایط برای ایجاد صلح مهیا شود.

XS
SM
MD
LG