لینک های دسترسی

انتقاد ایران از ادارۀ ناظر امور ذروی ملل متحد


مسئول امور ذروی ایران ادارۀ امور ذروی ملل متحد را مورد انتقاد قرار داده، میگوید آن اداره با بحرانات صلاحیت اخلاقی و اعتبار مواجه میباشد.

علی اکبر صالحی، رئیس امور ذروی ایران گفت تازه ترین گزارش آن اداره در مورد برنامۀ مورد منازعۀ ذروی ایران غیر منصفانه و جانبدارانه بوده است.

او روز دوشنبه در جریان جلسۀ ادارۀ بین المللی انرژی ذروی صحبت میکرد.

گزارش منتشرۀ ماه گذشته حاکی است که باوجود تعزیرات بین المللی، ایران افزایش انبار یورانیم را ادامه میدهد. گزارش همچنان حکومت ایران را بخاطر منع ورود دو مفتش ادارۀ بین المللی انرژی ذروی به اتهام نشر گزارشات نادرست در مورد برنامۀ ذروی، مورد انتقاد قرار داده است.

ایالات متحده و متحدین آن ایران را به استفادۀ سؤ از برنامۀ ذروی ملکی غرض ساختن سلاح ذروی متهم میسازند. ایران این اتهام را همواره رد مینماید.

XS
SM
MD
LG