لینک های دسترسی

تجلیل از روز زمین در بعضی قسمت های اسرائیل


تجلیل از روز زمین در بعضی قسمت های اسرائیل

فلسطینی ها روز چهارشنبه سی ام ماه مارچ در بعضی قسمت های اسرائیل راه پیمائی نموده تا از اعلان حکومت اسرائیل در سال ۱۹۷۶ مبنی بر سلب مالکیت سرزمین عربی در منطقه گلیلی یاد بود به عمل آورند که منجربه به تظاهرات و راه پیمایی های عظیم گردید.

در زد و خورد هایی که در آن زمان بین قوای امنیتی اسرائیل و عرب های اسرائیلی صورت گرفت شش عرب اسرائیلی کشته شدند. از آن زمان تا کنون از تاریخ سی ام ماه مارچ به نام روز یاد بود عرب های اسرائیلی یاد آوری بعمل می آید.

هنین زایبی یک عرب اسرائیلی ِ عضو پارلمان می گوید:

"ما یاد بود روز زمین را براه انداخته ایم، ما رویداد های گذشته را یاد آوری نمی نمائیم، بلکه عملیات فعلی پولیس اسرائیل جهت سلب ملکیت و مبارزه بر علیه حضور فلسطینیان در اسرائیل را یاد آور می شویم. اسرائیل به غصب ملکیت ها ادامه داده است، شهر ها و قریه جات را به قیمت حضور عرب ها اعمار می نمایند."

برای یاد بود از این روز هزاران باشنده این منطقه بیرق های فلسطینیان را به احتزار در آورده و شعار های ضد اسرائیلی فریاد می دادند.

XS
SM
MD
LG