لینک های دسترسی

Breaking News

مساعدت افغان های مقیم جاپان به مصیب زدگان زلزله ویرانگر آن کشور


مساعدت افغان های مقیم جاپان به مصیب زدگان زلزله ویرانگر آن کشور
مساعدت افغان های مقیم جاپان به مصیب زدگان زلزله ویرانگر آن کشور

با آنچه جاپانی ها جهت پوشش و جبران خسارات واردۀ زلزله و سونامی انجام میدهند از طرف جامعۀ جهانی مورد تمجید قرار گرفته اند. با وجودیکه صدها هزار انسان بی خانمان شده و با مشکل کمبود مواد غذایی دچاراند، قوانین نانوشته در آن کشور زندگی را اداره نموده و اجتماع را از هم متفرق نساخته است.

گزارش صوتی را بشنوید

با آغاز تخلیۀ هزاران تن از ساکنین شماری از شهر ها و قریه جاتی که خارج از محدودۀ ۳۰ کیلومتری تاسیسات ذروی دایچی فوکوشیمه قرار دارد، نیاز به کمک های فوری و سرپناه برای بیجا شدگان بیشتر میگردد.

حکومت جاپان ماه گذشته اعلام داشت که تعدادی از ساکنین ساحاتی که حتی خارج از محدودۀ منع سکنه در شعاع ۳۰کیلومتری تاسیسات فوکوشیمه اقامت دارند، از بیم افزایش آلودگی با تشعشعات باید از مناطق شان به پناهگاه های امن منتقل گردند.

در حدود هشت هزار تن از ساکنین قریۀ ایتاتی بخشی از این پلان است.

طبق گزارش رویترز نوریو کنو شاروال ایتاتی از اینکه مردم آن محله باید خانه هایشان را ترک گویند اظهار تاسف نمود.

نوریو کنو شاروال ایتاتی می گوید "من مطمئن استم که اکثر شما تمام عمر خود را در ایتاتی زیسته اید و حتی در نظر نداشتید از این منطقه نقل مکان کنید. برای آنانیکه ناگزیر باید رخت بربندند، عمیقاً متأسف استم."

زلزلۀ ویرانگر و در پی آن سونامی مرگبار بر علاوۀ اینکه هزاران تن را به کام مرگ فرستاد، میلیارد ها دالر خسارۀ مالی را نیز بر پیکر اقتصادی جاپان وارد ساخت.

مساعدت افغان ها به مصیب زدگان جاپانی

به دنبال این رویداد، اکثر کشور های جهان مساعدت های خود را به متضررین این فاجعه سرازیر ساختند که یکی از آن هم افغانستان میباشد.

داکترسید امین فاطمی، سفیر افغانستان درجاپان
داکترسید امین فاطمی، سفیر افغانستان درجاپان

داکتر سید محمد امین فاطمی سفیر افغانستان در توکیو طی مصاحبه با بخش دری صدای امریکا ضمن اینکه در مورد کمک های مردم افغانستان به مردم جاپان معلومات داد، در خصوص همدردی افغان های مقیم جاپان نیز اشاره نمود.

داکتر سید محمد امین فاطمی می گوید "در پهلوی مساعدت یک ملیون دالری از عواید ملی افغانستان، جمعیت عالی افغانی سره میاشت، شاروال قندهار و شاروال کابل، افغان های مقیم جاپان نیز با ایجاد صندوق اعانه همدردی خویش را با مصیبت زدگان این فاجعه ابراز داشتند."

کشور جاپان طی چند دهۀ گذشته و به خصوص بعد از شکست رژیم طالبان مردم افغانستان را در عرصه های مختلف یاری رسانده است.

محمد جعفر احمدیار، مسؤول کمیته اعانه دهنده افغان مقیم جاپان
محمد جعفر احمدیار، مسؤول کمیته اعانه دهنده افغان مقیم جاپان

محمد جعفر احمدیار، مسؤول کمیتۀ اعانه دهنده های افغان انعکاس این اقدام خیریه را در جامعۀ جاپانی نهایت مثبت ارزیابی می کند.

محمد جعفر احمدیار می گوید "مردم جاپان این کمک را به دیدۀ قدر نگریسته و ما با مسؤولین جاپانی در تماس هستیم تا با در نظر داشت نیازمندی مردم این مساعدت ها به مصرف برسد."

زلزلۀ شدید ۹ درجه به مقیاس ریکتر که سونامی عظیم با ارتفاع ۱۵ متر را در پی داشت، در ماه مارچ سال روان سواحل شمالشرقی جاپان را شدیداً متضرر ساخت. این فاجعه باعث هلاکت بیش از پانزده هزار تن گردیده و به اضافۀ آن نه هزار و پنجصد تن دیگر تا هنوز نا پدید می باشند.

XS
SM
MD
LG