لینک های دسترسی

شکست جنگجویان ادارۀ مؤقت لیبیا توسط قوای قذافی


شکست جنگجویان ادارۀ مؤقت لیبیا توسط قوای قذافی

جنگجویان ادارۀ مؤقت لیبیا در حالی با مقاومت مداوم در مواضع معمر القذافی مواجه اند که رهبران شورای ملی انتقالی اعلان حکومت جدید را به تأخیر انداختند.

قوای طرفدار قذافی روز دوشنبه با گلوله باری شدید جنگجویان ادارۀ مؤقت را از دروازۀ ورودی بنی ولید عقب راندند.

قوای طرفدار قذافی جنگجویان ادارۀ مؤقت را در حالی به این شکست مواجه ساختند که آنها برای تهاجم جدید آمادگی می گیرند.

جنگجویان طرفدار حکومت مؤقت روز یکشنبه در هرج و مرج از شهر بنی ولید فرار نمودند.

قوای منظم و تعلیم یافتۀ ادارۀ مؤقت بعد از آن از شهر بنی ولید خارج شدند که قوای قذافی را شکست داده نتوانستند.

XS
SM
MD
LG