لینک های دسترسی

افزایش محاصرۀ شهرهای کوهستانی در لیبیا


افزایش محاصرۀ شهرهای کوهستانی در لیبیا

نیرو های وفادار به معمر القذافی رهبر لیبیا به محاصره شهر های ساحه کوهستانی در غرب آنکشور افزایش داده اند، جائیکه پشتیبانی از قیام کننده گان ضد قذافی بیشتر است.

به روز شنبه قوای حکومتی لیبیا چهار تانک بزرگ نفت را در شهر مصراته محاصره نموده و یگانه منبع نفت شهر را از بین بردند، و در حالیکه عملۀ اطفائیه برای خاموش ساختن آتش مصروف بودند، شعله های آتش به تانک های دیگر نیز سرایت نمود.

مصراته آخرین شهر در غرب لیبیا است که تحت کنترول قیام کننده گان قرار دارد.

XS
SM
MD
LG