لینک های دسترسی

Breaking News

تیلفونهای موبایل در خدمت زنان باردار


مادران حامله، قابله ها و دایه ها می توانند معلومات ضروری را تیلفونهای موبایل و برنامه کمپیوتری (اپ) بدست بیاورند

داکتر یافتن در مناطق دور افتاده در کشورهای روبه انکشاف اغلبا می تواند اهمیت بین مرگ و زندگی را برای مادران و نوزادان شان داشته باشد.

اما با موجودیت تیلفونهای موبایل، یک تعداد از کاروباری ها و موسسات غیر انتفاعی مادران حامله را در مورد کمک به آنها در دوران بارداری و نگهداری از نوزاد شان یاری می رساند.

دربرخی از مناطق دور افتاده جهان که در آنجا جاده ها و سایرساختمانهای اساسی ابتدایی موجود نیست، تکنالوژی موبایل یگانه وسیله سریع کمک رسانی برای زنان در اثنای بارداری و حفاظت از حیات کودکان می باشد.

یکی از گروهایی که درین ساحه کارمیکند بنیاد ولادی است که یک برنامه کمپیوتری یا "اپ" را بوجود آورده است که با آن معلومات مراقبت های عاجل را در دست رس دایه ها، قابله ها و زنان باردار همزمان قرار میدهد.

برنامه کمپیوتری ولادت محفوظ به مراقبت کنندگان صحی کمک می کند تا بارداری را بهتر تنظیم کنند، و در زمانیکه مشکل زایمان بوجود می آید آنرا برطرف کنند.

برنامه ای را که بنیاد ولادی انکشاف داده است، و دو پوهنتون دنمارکی معاونت های صحت اطفال و مراقبت نوزادان را مطابق به رهنمودهای سازمان صحی جهان در مورد اشکالات زایمان فراهم می کند.

ویدیوها در مورد بارداری

با استفاده از ویدیوهایی معلوماتی در چندین لسان برنامه کمپیوتری طوری طراحی شده است تا مشکل سواد اموزی نیز مطرح نباشد.

برنامه کمپیوتری می می در کشورهای آسیایی و افریقایی بکار گرفته می شود و بنیاد توقع می برد تا آنرا به بیست هزار از کارمندان صحی تا ختم ٢٠١٨ فراهم کند.

گرچه تا هنوز بدرستی واضح نیست که به چه تعداد از زنان با این برنامه کمپیوتری سروکار داشته اند، چون هنوز در مراحل اولیه بکارگیری خود قرار دارد.

تیلفونهای موبایل در پهلوی خدمات مخابراتی کاربرد زیادی از آن جمله کمک به مادران باردار دارد
تیلفونهای موبایل در پهلوی خدمات مخابراتی کاربرد زیادی از آن جمله کمک به مادران باردار دارد

اما بنیاد ولادی می گوید که ایمیل هایی که آنها دریافت کرده اند در اتیوپیا در ٢٠١۴ درظرف شش ماه مهارت زنان دایه با استعمال این برنامه موبایل دوچند افزایش یافته است.

انا فرلسن، رئیس بنیاد ولادی متوقع است تا به ٢٠ هزار از دایه ها تا ختم ٢٠١٨ رسیدگی کرده بتوانند. او گفت هرگاه آنها به این هدف برسند درین صورت آنها توانسته خواهند بود که به دو ملیون از زنان ولادت محفوظ را تفهیم کنند.

برنامه کمپیوتری می می بخش تعلیمی دارد که زنان باردار راجع به مسایل بارداری و مراقبت از کودکان را یاد می دهد.

درمیانمار یا برما جاییکه میزان مرگ و میر اطفال و مادران خیلی زیاد است، برنامه کمپیوتری می می خلای معلوماتی را با فراهم کردن معلومات ضروری به دایه ها و قابله ها وانجمن های آنها و وزارت صحت این کشور پر میکند.

با استفاده از وسیله موبایل استعمال کنندگان می توانند داکتران، شفاخانه ها، مواد مورد ضرورت را برای مادران و کودکان شان از آن دستیاب کنند. درعین حال، درین برنامه کمپیوتری زمینه گفتگوی زنان بار دار و والدین با دیگران نیز فراهم گردیده است.

معلوماتی که در برنامه کمپیوتری از آن استفاده می شود از منابع مختلفی به سطح جهان جمع آوری می شود.

قرار است در سالهای اینده ازین تکنالوژی درکشورهای دیگر درحال رشد جهان نیزاستفاده صورت گیرد تا مشکلی را که زنان باردار در وقت زایمان و مراقبت از اطفال خویش دارند برطرف شود.

XS
SM
MD
LG