لینک های دسترسی

Breaking News

'سربازان افغان مجری هشتاد در صد عملیات امنیتی اند'


اندرس فو رسموسن، منشی عمومی ناتو

اندرس فو رسموسن، منشی عمومی ناتو می گوید که شراکت جامعۀ جهانی با افغانستان "یک جادۀ دوطرفه بوده و استوار بر تعهدات دوجانبه" می باشد.

در حالیکه زمان خروج نیرو های نظامی خارجی از افغانستان نزدیک و نزدیک تر می شود، منشی عمومی ناتو می گوید که نیرو های امنیتی افغان در حال حاضر مسئولیت انجام ۸۰ درصد عملیات امنیتی کشور شان را بر عهده دارند.

اندرس فو رسموسن اضافه می کند که ۹۰ درصد برنامه های آموزشی و تربیوی نیرو های نظامی افغان توسط مربیان افغان به پیش برده می شود.

شماری از آگاهان امور در مورد تجهیز نیرو های امنیتی افغان پس از سال ۲۰۱۴ برای رویارویی با جنگجویان و شورشیان مخالف نگرانی دارند. اما به گفتۀ آقای رسموسن هر عضو ناتو پیش از تحویلدهی کامل مسئولیت های امنیتی به سربازان افغان، تجهیزات لازم را برای آنان فراهم می کنند.

او اضافه می کند که تا پایان سال ۲۰۱۴ نیرو های امنیتی افغان از قابلیت کامل برای عهده دار شدن تمام مسئولیت های امنیتی برخوردار خواهند بود.

ماموریت دیگر

منشی عمومی ناتو می گوید که ماموریت آیساف در افغانستان در سال ۲۰۱۴ پایان می یابد و نیرو های خارجی که پس از آن در افغانستان حضور خواهند داشت در چوکات ماموریت دیگری تنها به فعالیت های آموزشی، مشاورتی و حمایتی برای سربازان افغان خواهند پرداخت.

جامعۀ بین المللی همواره از بر موجودیت شفافیت، حکومتداری خوب و محو فساد اداری در حکومت افغانستان سخن رانده و در چند کنفرانس اخیر تداوم همکاری های خود را پس از سال ۲۰۱۴ نیز تا اندازه یی مشروط بر زدودن پدیدۀ فساد عنوان کرده است.

رسموسن می گوید همانگونه که جامعۀ بین المللی در انجام تعهدات خود مسئول است، جانب افغانستان نیز باید به تعهدات خود جامۀ عمل بپوشاند. او می گوید که شراکت جامعۀ جهانی با افغانستان "یک جادۀ دوطرفه بوده و استوار بر تعهدات دوجانبه" می باشد.

نقش روسیه

نیرو های امنیتی افغان پیش از تحولات دهۀ ۱۹۹۰ از جنگ افزار و تجهیزات نظامی اتحاد جماهیر شوروی وقت استفاده می کردند و آن کشور نقش گسترده یی در امور افغانستان داشت.

منشی عمومی ناتو اکنون نیز نقش روسیه را در زمینۀ آموزش نیرو های امنیتی افغان حایز اهمیت می داند. رسموسن فکر نمی کند که مربیان روسی در خاک افغانستان حضور یابند، اما می گوید که روسیه می تواند با آموزش پیلوت های افغان در خاک خود نقشی را در راستای تقویت قوای نظامی افغان ایفا کند.

منشی عمومی ناتو با اشارۀ به پیشینۀ حضور قوای روس در افغانستان گفت که مسکو با تجاربی که دارد این را درک می کند که ناکامی در افغانستان تاثیر ناگواری بر آن کشور نیز بر جا خواهد گذاشت.

رسموسن از تربیۀ ۲۵۰۰ افسر افغان در بخش مبارزه با مواد مخدر به همکاری روسیه و توسعۀ مسیر حمل و نقل از خاک روسیه یاد آوری کرده گفت که نقش روسیه نه با حضور در افغانستان بلکه با حمایت از ماموریت بین المللی در افغانستان ملموس است.

در کنار سایر مباحث، قرار است در نشست روز های سه شنبه و چهار شنبه در مورد ایجاد یک میکانیزم شفاف و حسابده مالی برای نظام دفاعی افغانستان نیز صحبت شود د؛ میکانیزمی که بتواند پس از سال ۲۰۱۴ متضمن ثبات و بقای نیرو های امنیتی افغان باشد.
XS
SM
MD
LG