لینک های دسترسی

Breaking News

اعمار موزیم جدید پنج میلیون دالری در کابل


سفارت ایالات متحده در کابل برای اعمار موزیم جدید افغانستان پنج ملیون دالر می پردازد.

در این حال وزارت اطلاعات و فرهنگ میگوید از میان بیش از هفتاد طرح سه طرح برای دیزاین و طرح موزیم جدید افغانستان انتخاب شده است.

وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگوید بخاطر طرح و دیزاین موزیم ملی افغانستان از میان ده ها طرح که از سوی دیزاین نران بین المللی ارایه شده، سه طرح انتخاب شده است.
داکتر سید مخدوم رهین وزیر اطلاعات و فرهنگ میگوید در این رقابت بیش از هفتاد طرح به رقابت گذاشته شده بود. وی افزود "بخاطر طرح و دیزاین این موزیم مسابقه بین المللی صورت گرفت که از بین ۷۲ طرح سه طرح آنتخاب شد که شما امروز شاهد اعطای جوایز به این سه طرح هستید."

کسانی که طرح ها و دیزاین های شان برای موزیم جدید افغانستان انتخاب شده، امروز طی مراسمی جوایزی را نیز از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ و سفارت ایالات متحده امریکا در کابل بدست آورند.

موزیم جدید افغانستان در جوار موزیم قبلی در هشت جریب زمین اعمار می شود.
وزیر اطلاعات و فرهنگ میگوید در نتیجه اکتشافات و حفریات تازه آثار زیادی بدست آمده و همچنان تعدادی از آثار تاریخ و فرهنگی افغانستان از کشور های مختلف در سال های اخیر برگردانیده شده است که برای نگهداری آن موزیم کنونی کافی نیست.

آقای رهین گفت "این تعمیر در سال ۱۹۲۲ در زمان شاه امان الله اعمار شد و میدانید که امروز برای آثاری که ما داریم کفایت نمی کند، این آرزو در دل بود که موزیم جدیدی داشته باشیم."
برای اعمار ساختمان جدید موزیم ملی افغانستان سفارت امریکا در کابل نیز پنج ملیون دالر می پردازد.

وزیر اطلاعات و فرهنگ میگوید پول موجود که حدود هفت ملیون دالر می شود، برای ساختن موزیم جدید کافی نیست ولی او نگفت که به چه مبلغ دیگر برای ساختن این موزیم نیاز است.
مقامات سفارت امریکا در کابل میگویند با این که پول تعهد شده از جانب این سفارت تمام مصارف را در بر نمیگیرد اما آنان در راستایی جمع آوری اعانه بخاطر پیش برد کار ساختمانی این موزیم آماده هستند.

هوگو لورینز، نماینده سفارت امریکا که در مراسم اعطایی جوایز به طراحان حضور داشت در مورد افزود "تعهدی که از سوی ایالات متحده امریکا به وزارت اطلاعات و فرهنگ شده در برگیرنده مصارف مجموعی ساختمان جدید موزیم ملی نمی باشد و تمام مصارف تخمین شده را در بر نمیگیرد،اما ما آماده استیم که در شناسایی یک مؤسسه در بیرون از افغانستان که قابلیت جمع آوری اعانه برای ساختن موزیم جدید را داشته باشد با این وزارت کمک کنیم."

به اساس معلومات وزارت اطلاعات و فرهنگ کار امورسخاختمانی موزیم جدید را یک کمیسیون مشترک که متشکل از افراد فنی و مسلکی داخلی و خارجی است بدوش دارد.
XS
SM
MD
LG