لینک های دسترسی

Breaking News

تلگراف: "افغانستان به 30 سال دیگر نیاز دارد تا به یک کشور مناسب دموکراتیک توسعه و انکشاف یابد."


تلگراف: "افغانستان به 30 سال دیگر نیاز دارد تا به یک کشور مناسب دموکراتیک توسعه و انکشاف یابد."

روزنامۀ تلگراف مطلبی دارد تحت عنوان "افغانستان به 30 سال دیگر نیاز دارد تا به یک کشور مناسب دموکراتیک توسعه و انکشاف یابد."

سایمن گس یکتن از دیپلومات های بریتانیایی و نمایندۀ ارشد ملکی ناتو در مصاحبه با روزنامۀ تلگراف چاپ لندن اظهار داشته است که افغانستان در 30 جنگ خانمانسوز، تمامی زیربنا های خود را از دست داده است. به عقیدۀ آقای گس چندین دهه در کار است تا تخریبات ناشی از جنگ دوباره احیا شود.

روزنامۀ تلگراف در ادامه می نگارد که آقای گس با استناد بر یک گزارش بانک جهانی که در رابطه با کشورهایی که بعد از درگیری های طولانی در حال ظهور می باشند، می گوید که اینگونه کشور ها عاری از نهاد های نیرومند، ارزش های دموکراتیک و قانون بوده و در آنجا ها فساد گسترده یی وجود میداشته باشد.

نویسندۀ روزنامۀ تلگراف به نقل از اظهارات سایمن گس می نگارد که نباید با در نظر داشت معیاراتی در مورد افغانستان قضاوت کرد که حتی از همسایه گان آن هم نمی توان انتظار آن را داشت.

این دپلومات بریتانیایی به روزنامۀ تلگراف خوشبینی محتاطانه یی را در مورد تداوم کمک های جوامع غربی به افغانستان ابراز کرده است.

رونامه ادامه می دهد که گزارشات حاکی از آن است که افغانستان سالانه به 6 میلیارد پوند نیاز دارد، اما سایمن گس می گوید پول مورد نیاز به مراتب کمتر از آنچه خواهد بود که در حال حاضر به افغانستان داده می شود.

سایمن گس به این نظر است در صورتیکه افغانستان دوباره به هرج و مرج بگراید، که وی آن را پیش بینی نمی کند، بهای آن را کشور های غربی با افزایش سرازیر شدن مواد مخدر و پناهندگان، همراه با بی ثباتی دایمی در یکی از مناطق بسیار حساس جهان با هزینۀ گزافی خواهند پرداخت.

روزنامۀ تلگراف از قول نمایندۀ ارشد ملکی ناتو برای افغانستان نگاشته است که تمویل مصارف 352 هزار نیروی امنیتی افغان در آینده کاهش خواهد یافت و نیز روند انتقال قدرت ساده نخواهد بود و مشکلاتی را در بر خواهد داشت اما وی معتقد است که نیرو های امنیتی افغان بعد از سال 2014 قادر خواهند بود تا امنیت افغانستان را تامین کنند.

در اخیر مطلب روزنامۀ تلگراف آمده است که آقای گس حل سیاسی جنگ را در افغانستان بهترین گزینه می داند، زیرا برای شورشگرایی راه حل نظامی وجود ندارد.

نمایندۀ ملکی ناتو در رابطه با گشایش دفتر طالبان در قطر باور کامل نداشته و آن را به دیدۀ شک نگریسته می گوید، کار های زیادی باید در افغانستان انجام شود، سال مشکلی را در پیش خواهیم داشت به همین لحاظ است که نیرو های ما هنوز هم در افغانستان حضور دارند.

XS
SM
MD
LG