لینک های دسترسی

Breaking News

سلمان ناروژی بخاطر تبعیض با زن مسلمان جریمه شد


ملکه بیان با یک دوست مسلمان اش برای اصلاح مو به صالون هیرت هودنه رفته بود
ملکه بیان با یک دوست مسلمان اش برای اصلاح مو به صالون هیرت هودنه رفته بود

ملکه بیان در ماه اکتوبر سال گذشته که ملبس با حجاب اسلامی بود، پس از ورود به صالون اصلاح مو در شهر سترافنجر ناروی با وضعیت دشواری مواجه شد.

میرت هودنه، سلمان ۴۷ ساله، از اصلاح موی وی اباء ورزید و برایش گفت "مردم مثل شما، به جای دیگری بروند".

این زن جوان مسلمان اما از برخورد سلمان شکایت ورزید و در این هفته یک قاضی ناروژی حکم داد که میرت هودنه اضافه بر پرداخت ۱۰ هزار کرونر ناروژی (حدود ۱۲۰۰ دالر امریکایی) پنجهزار کرونر فیس اجراات محکمه را هم بپردازد.

قاضی محکمه گفت که هودنه "عمداً با دوشیزه بیان تعبیض ورزید و وی را بخاطری که مسلمان بود، از صالون بیرون راند". در حکم محکمه همچنان گفته شده که این سلمان با سازمان های که منتقد اسلام و مسلمانان اند، در ارتباط است.

این حکم محکمه در ناروی سروصدای زیاد در قبال داشته است و میرت هودنه گفته است که استیناف طلب خواهد شد.

XS
SM
MD
LG