لینک های دسترسی

Breaking News

اوباما: جنگ در افغانستان آغاز شد و در همین جا خاتمه خواهد یافت


بارک اوباما حین سخنرانی از میدان هوایی بگرام
بارک اوباما حین سخنرانی از میدان هوایی بگرام

متن مکمل برگردان دری بیانِیۀ بارک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده در میدان هوایی بگرام:

امروز من توافقنامۀ تاریخی را میان ایالات متحده و افغانستان به امضا رسانیدم که نشاندهندۀ نوع جدید و تازۀ از روابط میان کشور های ما می باشد. آیندۀ که افغانها مسئول امنیت کشور خود شان بوده و ما شراکت مساویانۀ میان دو کشور مستقل ایجاد می کنیم. آیندۀ که جنگ اختتام یافته و فصل جدیدی آغاز می شود.

امشب با شما دربارۀ این انتقال صحبت می کنم.

می خواهم بگویم که چرا به افغانستان آمدیم. اسامه بن لادن در اینجا برای گروه دهشت افگن خود پناهگاه امنی را ساخته بود. زمانیکه القاعده برای گروه خود افراد تازه استخدام شده را به افغانستان آورد، او اینجا بود. آنها را آموزش داده و برنامه های دهشت افگنانه را طرح ریزی کرد. زمانیکه القاعده حملۀ را سازماندهی کرد که در آن حدود 3000 زن، مرد و طفل بی گناه را از بین رفت، اسامه در اینجا حضور داشت.

به همین خاطر ده سال قبل ایالات متحده و متحدینش در گیر این جنگ شدند تا اطمینان حاصل کنند که دیگر القاعده هیچگاهی نتواند از این کشور به خاطر راه اندازی حملات علیه ما استفاده کند. باوجود موفقیت های اولیه این جنگ مدت زمان بیشتری را در برگرفت. در سال 2002 اسامه و همراهانش به امتداد سرحد فرار کرده پناهگاه های امنی برای خود در پاکستان احراز کردند. ایالات متحده نزدیک به هشت سال جنگ را در عراق سپری کرد. و متحدین بیناد گرای القاعده در میان طالبان شورشگرایی کشندۀ را راه اندازی کردند.

اما در طی سه سال اخیر صفحه برگشت، ما تحرکیت طالبان را در هم شکستیم، نیروی امنیتی قوی افغان را ساختیم، رهبری القاعده را با کشتن بیش از 20 رهبر ارشد آنها متلاشی کردیم.

یکسال قبل از پایگاه نظامی ایالات متحده در افغانستان نیرو های ما عملیات را راه اندازی کرده و اسامه بن لادن را از بین بردند. آنچه گفتم که شکست القاعده و جلوگیری از انسجام مجدد آنان اکنون نزدیک است.

تا هنوز هم روز های دشواری در پیش خواهد بود. قربانی های عظیمی زنان و مردان ما ختم نشده است. امشب برایتان می خواهم بگویم که چگونه ماموریت مانرا به اتمام رسانیده و به جنگ افغانستان خاتمه می دهیم.

نخست اینکه ما انتقال مسئولیت امنیتی را به نیرو های افغان آغاز کردیم. ازقبل نیمی از مردم افغانستان در مناطقی زندگی می کنند که نیرو های افغان مسئولیت امنیتی آن جا ها را در دست دارند.

در نشست ناتو درشیکاگو متحدین ما به این تصمیم خواهند رسید که نیرو های امنیتی افغان مسئولیت عملیات محاربوی را تا یک سال دیگر در سراسر کشور شان بر عهده گیرند. نیرو های بین المللی در آموزش، مشاورت و همکاری آنها ادامه داده و در زمان نیاز در کنار آنان جنگ خواهند کرد. و ما نقش حمایوی نیرو های افغان را عهده دار خواهیم شد.

آنچنانیکه اکنون عساکر مانرا به کشور شان برگشت می دهیم، عساکر ما به خانه های شان برخواهد گشت. سال گذشته 10 هزار عسکر امریکایی را از افغانستان خارج کردیم تا ختم تابستان سال روان 20 هزار دیگر نیز به خانه هایشان بر خواهند گشت. بعد از آن کاهش عساکر ما به تدریج ادامه خواهد یافت. و آنچنانیکه متحدین ما توافق کرده اند، تا ختم سال 2014 افغانها به صورت کامل مسئول تامین امنیت کشور شان خواهند بود.

دوم

ما نیرو های امنیتی افغان را آموزش می دهیم تا وظیفۀ ما تکمیل شود. تعداد این نیرو ها تا ختم سال روان به 352 هزار نفر خواهد رسید. افغانها این سطح را تا سه سال ادامه داده و بعداً نیرو های امنیتی خود را کوچک خواهند کرد. در نشست شیکاگو ما روی اردوی قوی و دراز مدت افغان تاکید خواهیم کرد.

سوم

ما مشارکت پایداری را بنا خواهیم کرد. امضای سند همکاری های ستراتیژیک را که امروز انجام دادیم، به مردم افغانستان این پیام را می رساند که شما در این راستا تنها نیستید.

بر اساس این سند پایگاه های در افغانستان ایجاد خواهد شد که در مبارزه علیه دهشت افگنی کار کرده و نهاد های دمکراتیک را تقویت می بخشد. این سند تلاش های افغانها را در انکشاف و تامین کرامت برای مردم شان حمایت کرده و حقوق بشری تمام افغانها اعم از مرد و زن و پسر و دختر را حفاظت می کند.

در این مدت زمان ما با مردم افغانستان در عرصۀ مبارزه با دهشت افگنی و تداوم تربیۀ عساکر آنان همکاری خواهیم کرد تا بدانیم که کدام همکاری و حمایت های را در سال های بعد از 2014 نیاز دارند.

اما ما پایگاه های دایمی را در این کشور تشکیل نداده و نه دیگر در جاده ها و کوه ها گزمه می کنیم. این کار وظیفۀ نیرو های امنیتی افغان خواهد بود.

چهارم

ما به دنبال مذاکرات صلح به رهبری حکومت افغانها هستیم. ادارۀ من در مذاکرات مستقیم با طالبان بوده اند. ما واضح ساختیم که آنان می توانند بخشی از این روند باشند مگر اینکه ارتباط با القاعده را قطع کرده، خشونت را کنار گذاشته و قانون افغانها را رعایت کنند. تعداد زیادی از رهبران و اعضای طالبان با روند مصالحۀ ملی توافق نشان دادند. مسیر صلح در روبروی آنان هموار است. آنانیکه صلح را رد می کنند با نیروی های افغان به حمایت عساکر ایالات متحده رو برو خواهند شد.

پنجم

ما اجماع سرتاسری را تشکیل می دهیم تا صلح و ثبات را در آسیای جنوبی حمایت کنیم. در شیکاگو جامعۀ بین المللی از این برنامه و آینده افغانستان حمایت خواهد کرد. و من به همسایۀ افغانستان، پاکستان، واضح ساختم که آن کشور میتواند و باید در این روند شریک برابری در حالی باشد که به حاکمیت ملی، منافع پاکستان و نهاد های دمکراتیک احترام گذاشته شود.

همگام با پیشرفت ما بعضی ها سوال می کنند که چه نیازی به تقسیم اوقات وجود دارد.

جواب واضح است. هدف ما ساختار کشوری به شکل و تصویر ایالات متحده نبوده و از بین بردن هرگونه ائتلاف طالبان می باشد. تحقق این اهداف سال های متمادی را نیاز دارد. پول بیشتر را ضرورت دارد و مهم تر از همه اینکه قربانی دادن زندگی های بیشتری را نیاز دارد. هدف ما از بین بردن القاعده بوده و ما به آن هدف نزدیک می باشیم. افغانها به ایجاد صلح نیاز داشته و تحقق آن تقسیم اوقات را نیاز دارد.

دیگران سوال می کنند که چرا زودتر از افغانستان خارج نمی شویم. جواب واضح است، ما باید به افغانستان این فرصت را بدهیم که با ثبات شود. در غیر آنصورت دستآورد های مانرا از دست داده و القاعده دو باره در این جا پناهگاه های خود را تشکیل خواهد داد. منحیث فرمانده کل ایالات متحده من اجازه این چنین کاری را نمی دهم.

دریافته ام بسیار امریکایی ها از جنگ خسته شده اند. منحیث رئیس جمهور برایم مشکل است تا به خانوادۀ بگویم که فرزند شما کشته شده است. و یا به چشمان طفلی نگاه کنم که در عدم موجودیت پدر و مادرش بزرگ می شود. من عساکر امریکایی را حتی یک اضافه تر از زمان نیاز آن برای تامین امنیت ملی کشور در شرایط اذیت و آزاد نگاه نخواهم داشت. ما باید وظیفۀ را که در افغانستان آغاز کرده ایم خاتمه داده و جنگ را با مسئولیت و مسئولانه اختتام بخشیم.

ما در افغانستان روزنۀ روشنی را در اعماق تاریکی مشاهده می کنیم. جنگ عراق خاتمه یافته و شمار عساکر ما در مناطق آسیب پذیر به نیم رسیده و تعداد زیادی دیگری هم به زودی برخواهند گشت. ما راه واضحی در تحقق ماموریت ما در افغانستان در پیشرو داشته و عدالت را برای القاعده تامین کنیم. این آینده تنها به خاطر زنان و مردان ملبس با یونیفورم ما قابل دید است. یکبار دیگر آنان در شرایط خراب، دور از کشور و خطرناک به ندای خدمتگذاری پاسخ دادند. آنان مسئولیت های خود را در قبال وظیفۀ که داشتند تحت بیرق که خدمت می کردند انجام دادند. من تعدادی از آنان را ملاقات کردم و در چشمان آنان آنچه که برای بهبودی و رفاع کشور مان بود ملاحظه کردم.

تمام نیرو های ما در افغانستان وظایف شانرا انجام داده اند. اکنون ما باید برای عساکر با تجربه و خانواده های آنان، چیزی را که نیاز دارند، فراهم آوریم.

ما باید تلاش های مان را به خاطر ملت که آنان برای بقا و نجات آن قربانی داده اند، دو چند سازیم. ما بعد یک دهه جنگ در خارج و بحران های اقتصادی دو باره قد علم کرده ایم، زمان آن فرارسیده است تا یک امریکای جدید و تازۀ را بنا نهیم. امریکایی که در آن اطفال ما عاری از ترس و هراس زندگی کرده و این توانمندی را داشته باشند تا خواب ها و آرزو های شانرا تحقق بخشند. ما آینده مانرا منحیث یک ملت و یک پارچه اعمار کنیم. امریکایی ها تقاضای دوستان شانرا به خاطر اعادۀ وقار و حیثیت آنان عمل کرده و از آن تمجید به عمل آورند.

من باور دارم که تمام مردم همسان زاده شده و برای تعیین سرنوشت خود سزاوار آزادی می باشند.

زمانی جنگ از افغانستان آغاز شده بود و اکنون در افغانستان ختم خواهد شد. بااعتماد به یکدیگر و چشم براه آینده کاری را که روی دست داریم خاتمه بخشیده و یک صلح واقعی و ماندگاری را به بار آوریم.

خداوند از سربازان ما و ایالات متحده حفاظت کند.

XS
SM
MD
LG