لینک های دسترسی

Breaking News

۱۴ میلیون نفر هنوز هم از اثر سیلاب ها در پاکستان شدیداً نیازمند کمک اند


۱۴ میلیون نفر هنوز هم از اثر سیلاب ها در پاکستان شدیداً نیازمند کمک اند
۱۴ میلیون نفر هنوز هم از اثر سیلاب ها در پاکستان شدیداً نیازمند کمک اند

ملل متحد میگوید، ۱۰۰ روز از وقوع سیلاب های در پاکستان میگذرد، ولی هنوز هم تخمیناً ۱۴ میلیون نفر در آنکشور شدیداً به کمک های بشری ضرورت دارند.

ادارات امداد رسانی ملل متحد میگویند از اینکه قادر نیستند به نیازمندی های مردم، بنابر کمبود پول، رسیدگی نمایند، نگران میباشند.

طور مثال اداره صندوق وجهی اطفال (یو نی سیف) میگوید از ۲۵۱ میلیون دالر تقاضا شده، صرف ۵۳ آن را دریافت کرده است.

مارکسی میرکیدو، سخنکوی یونیسیف میگوید، اگر پول مورد ضرورت را دریافت نکند، یونیسیف مجبور خواهد شد که برخی از برنامه های حیاتی خود را فسخ نماید. خانم مارکسی میگوید:

"حدود ۱.۴ میلیون نفر که تقریبا نصف آن کودکان اند، دیگر به آب آشامیدنی دسترسی نخواهند داشت. یک میلیون نفر که اکنون یونیسف برایشان خدمات بهداشتی فراهم میدارد، دیگر ازین خدمات بر خور دار نخواهند بود. برنامه های تغذیه ما کاهش یافته و کودکان که با سوء تغذی مواجه اند شدیداً متاثر خواهند شد. ما قصد داشتیم که ۲۶ میلیون واکسین گردد، ولی اکنون ۱۱ میلیون کودک هم واکسین نخواهند شد."

یونیسیف میگوید زمستان مخصوصاً در مناطق شمال شدید خواهد بود و مردم در مقابل امراض جهار تنفسی آسیب پذیر اند. همچنان مردم در جنوب با تکالیف چون سوء تغذی، فلج، دیفتیری، ملاریا و تب مواجه میباشند.

XS
SM
MD
LG