لینک های دسترسی

گزارش وزارت دفاع ایالات متحده از پیشرفت و چالش درافغانستان


گزارش وزارت دفاع ایالات متحده از پیشرفت و چالش درافغانستان

وزارت دفاع ایالات متحده گزارش می دهد که پیشرفت در اعاده امنیت بخش های اصلی افغانستان است، اما می گوید طالبان، دشمنی مقاوم است که قابلیت های قابل توجه یی را حفظ کرده است.

وزارت دفاع امریکا در گزارش نصف سال منتشرۀ روز سه شنبه همچنین اذعان داشته است که مساعی برای ایجاد حکومت افغانی وتقویت انکشاف اقتصادی درعقب پیشرفت امنیت به تاخیر افتاده است.

گزارش ِ بنا به درخواست کانگرس امریکا حاکی است تاهنوز کار زیادی برای قانع ساختن مردم افغانستان درحمایت از حکومت شان درعوض شورشیان، باید انجام شود.

گزارش ها از طالبان "دشمنی مقاوم" نام برده اما مشعر است حملات مداوم تندروان تنها بر ساحات معینی تاثیرگذاشته است.

گزارش وزارت دفاع امریکا درحالی به نشر رسیده است که جنرال پیترییس، قومندان ارشد اردوی ایالات متحده در پوهنتون پاریس به محصلین گفت قوای افغان علائمی را نشان می دهند که آنها به قبول مسئولیت امنیتی درسال 2014 آماده هستند.

در یک جلسه گزارش دهی جداگانه، دگروال ویلارد بورلیسون، قومندان کندک حربی ایالات متحده در شمال افغانستان گفت جنگ برای اتحاد مردم بخش قاطع ِ تلاشی است که قوایش درحال به دست آوردن آن دوشادوش عساکر و افراد ملکی حکومت افغانستان است.

او گفت: " این تلاش حکومت افغانستان وقوای امنیتی آن را به مردم به شیوه یی پیوند می دهد که مردم درک کنند حکومت وقوای امنیتی خودشان است که برای تغییر در معیشت شان کار می کند. شما می خواهید بدانید که حکومت تان آن خدمات را به شما ارائه می کند – چه آن حاکمیت قانون باشد، چه امنیت در بازار باشد، چه فیصله جنگ باشد همه بیشتر به سود شما است که با حکومت تان باشد درحالی که با گروه شورشیان مثل طالبان مخالفت می کنید."

XS
SM
MD
LG