لینک های دسترسی

Breaking News

غنی: هیچ وقت تسلیم ترور نمی شویم


رئیس جمهور غنی گفت که پاپان بخشیدن به فرهنگ معافیت را در اولویت کاری خود قرار می دهد

محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان در مراسم یادبود از روز حقوق بشر گفت که معنی صلح پایدار این است که از طرف بی ثباتی دوامدار به طرف ثبات دوامدار رفت و به گفتۀ وی این کار تدبیر، تحمل و حوصله می خواهد.

رئیس جمهور غنی گفت "اگر فکر می کنند که با اعمال تروریستی اراده ما را ضعیف می سازد باید بدانند که {ما} ملت افغانستان اراده واحد داریم و هیچ وقت تسلیم ترور نمیشویم".

آقای غنی افزود که منطق صلح، منطق، ثبات، رفا و حقوق است و تمام ممالکی که جنگ را سپری کرده اند مجبور بودند که اوضاع خود را به دقت بسنجند و راه های بنیادی و اصولی صلح پایدار را جستجو کنند.

رئیس جمهور افغانستان گفت "ما د رپی جستجوی این چاره ها هستیم و با شرایط پیچیده یی که از نگاه داخلی، منطقوی و بین المللی داریم همه اینها را در یک چهار چوبی میآوریم که اقدامات ما موثر و پایدار و همه جانبه باشد".

آقای غنی تا تاکید بر لزوم همکاری های منطقوی برای پیمان های ثبات و رفا گفت که سرنوشت کشور ها در منطقه باهم گره خورده است و بدون همکاری همه جانبه منطقوی، منطقه از ایو وضعیت بیرون شده نمی تواند.

رئیس جمهور غنی با اشاره به پیشینه های تاریخی گفت "هرکسی که سر نفاق افغانها قمار زده، باخته است. ما متحد استیم و واحد استیم وبا اراده واضح به پیش میرویم".

رئیس جمهور افغانستان حملات انتحاری و انفجاری را تقبیح کرد و گفت "وجدان اجتماعی در این کشور خیلی قوی است و باید به یک صدا بگوییم که دیگر قبول نمی کنیم و این اعمال انسانی نیست و باید مردم به یک صدا آواز خود را بلند کنند که دیگر بست است".

رئیس جمهور غنی از علمای دینی و جامعه مدنی افغانستان خواست تا به یک صدا بگویند که دیگر ترور را قبول ندارند. او افزود که افغانستان پنج هزار سال دوام کرده است و پنج 5 هزار سال دیگر هم دوام میکند و کسی این کشور را شکست داده نمی تواند.

آقای غنی گفت "ترور، شاخص افلاس اخلاقی است" و به گفتۀ وی کسی که به ترور دست می زند در حقیقت اعتراف می کند که به افلاس اخلاقی رسیده و شکنجه از طرف هر کس که صورت میگیرد تنزل به وحشت است.

رئیس جمهور محمد اشرف غنی افزود "ما هر نوع شکنجه را که دولتی، بین المللی و غیر دولتی باشد، محکوم میکنیم و از حقوق افراد و ملت خود دفاع می کنیم و شکنجه قابل قبول نیست".

رئیس جمهور تاکید کرد که دولت های متمدن باید به شکنجه دست نبرند دولتهایی که به دیگر دنیا دوامدار سفارش ارزشهای بشری را میدهند باید خود شان نمونه شوند.

این در حالی است که در چند هفتۀ گذشته حملات انتحاری و انفجاری در کابل و شماری از ولایات افغانستان افزایش یافته است و تا حال ده ها تن در این حملات کشته وزخمی شده اند.

چالش های حقوق بشر

در همین حال سیما سمر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می گوید که با وصف پیشرفت ها در یک دهۀ گذشته در زمینۀ حقوق بشر در افغانستان، هنوز هم این کشوراز نگاه حقوق بشری با چالشهای جدی مواجه است و مردم هر روز شاهد تخطی های جدی حقوق بشری اند.

خانم سمر خشونت در برابر زنان، موجودیت شکنجه، تلفات غیر نظامیان، فساد اداری و موجودیت افراد مسلح غیر قانونی را از جمله چالشهای حقوق بشری در افغانستان برشمرد.

رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان گفت که تلفات غیرنظامیان به هیچ صورت قابل توجیه نیست و به گفتۀ وی کسانیکه متهم به تلفات غیر نظامیان اند باید به عدالت کشانده شوند. او از طرف های درگیر خواست که قوانین جنگ را مراعات کنند. او همچنان وما از طرفیت منازعه میخواهیم که قوانین جنگ را مراعات کنند.

رئیس جمهور افغانستان خواستار تامین و دسترسی به عدالت شد و گفت که پایان بخشیدن به فرهنگ معافیت را در اولویت های کاری خود قرار می دهد. او افزود که دسترسی به عدالت و تامین عدالت پایۀ اساسی دیموکراسی یک جامعۀ مرفه و صلح پایدار در افغانستان است.

رئیس جمهور غنی خطاب به کمیسیون مستقل حقوق بشر گفت که حکومت حاضر است تا در هر شش ماه در مورد اوضاع عمومی حقوق بشر با این کمیسیون به گونۀ منظم بر اساس یک گزارش تحلیلی و ارزیابی تحریری کمیسیون حقوق بشر نشست داشته باشد وبه اساس همان گزارش اقدامات بعدی را تعیین کند.

XS
SM
MD
LG