لینک های دسترسی

Breaking News

'هلیکوپترهای روسی دوباره درفضای افغانستان به پرواز در می آیند.'


'هلیکوپترهای روسی دوباره درفضای افغانستان به پرواز در می آیند.'

یک نشریه روسی مطلبی را تحت عنوان"روسیه درماورای سرخط اخبار" به نشررسانیده است. نشریه نگاشته است به زودی هلیکوپترهای روسی در فضای افغانستان نمودار خواهند شد.

نشریه می نویسد مطابق به یک قرارداد بین ناتو و امریکا از یک طرف و جناح روسیه از جانب دیگر این کشور آماده شده است تا برای افغانستان ٢۴ بال هلیکوپتر نوع 'ام ای هفده' را برای قوای هوایی آن کشور فراهم نماید.

این مطلب را روزنامه کومرسانت به نشر رسانیده است. نشریه می نویسد که تمام جوانب این مسأله سنجیده شده و قرارداد آن در این نزدیکی ها به امضأ خواهد رسید.

نشریۀ روسی می نویسد که امریکا به نمایندگی از ناتو درمذاکرات مربوط به خریداری این هلی کوپترها شرکت ورزیده و به حیث مشتری اصلی این هلیکوپترها شناخته شده است. به نوشته جریده روسی وقتی این هلیکوپترها به جناح افغانستان سپرده شود. تعداد هلیکوپترهای ساخت روسی در قوای هوایی آن به یک صد بال خواهد رسید. نشریه نوشته است در این معامله ترمیم اساسی هلیکوپترها نیز شامل می باشد که روسها آن را به عهده خواهند گرفت.

'هلیکوپترهای روسی دوباره درفضای افغانستان به پرواز در می آیند.'
'هلیکوپترهای روسی دوباره درفضای افغانستان به پرواز در می آیند.'

نشریه به ادامه می نویسد که مذاکرات مربوط به خریداری این هلی کوپترها در پنج سال گذشته دوام داشته است. به گفته این نشریه، رهبری افغانستان این هلیکوپترها را به سببی پسندیده است که پرواز آن ساده بوده، درشرایط آب وهوای افغانستان توافق داشته و هم پیلوت های افغانستان با این نوع هلیکوپترها آشنایی کامل دارند. در ضمن به مقاصد مختلف می توان ازآن ها کار گرفت.

نشریه می نویسد در ابتدا چنین گفته می شد که ممکن روسیه این هلی کوپترهارا به عنوان غرامت جنگی به جناح افغانستان بسپارد. شوروی سابق ده سال تمام درافغانستان جنگیده است. قرارداد تحویل دهی این هلیکوپترها تا هنوز به این سبب معطل بوده است که افغانستان پول نقد دراختیار نداشت تا قیمت آنها را بپردازد.

نشریه می نویسد هدف اصلی خریداری هلیکوپترهای نوع 'آی ام هفده' این است تا از این طیارات در عملیات ایساف و امریکا استفاده صورت گیرد ازهمین لحاظ روسیه تاکید داشت تا پول آن را دریافت کند.

نشریه می نویسد وقت زیادی سپری شده و روسیه حاضر نشده تا به صورت رایگان این هلیکوپترها را به افغانستان بدهد. بالاخره فیصله به این شد تا امریکا پول آنرا بپردازد و بعداً سایراعضای ناتو با مرورزمان این پول را به امریکا بازپرداخت نمایند.

نشریه به ادامه می نویسد صندوق وجهی راکه ناتومی خواهد برای افغانستان بازنماید ممکن مصارف ترمیم و فعال نگه داشتن این هلیکوپترهارا به عهده گیرد. به نوشته جریده روسی تاهنوز رقم پول این صندوق معلوم نگردیده و این به تعهد کشورهای عضو بستگی دارد. درنظر است این صندوق ذخایرپرزه، موادسوخت، اسلحه، تربیه پیلوتها و مخارج فعال نگاه داشتن این طیارات را تمویل نماید.

نشریه درپایان می نویسد که روسیه درحال حاضر تنها به همین یک معامله بسنده مگر با آنهم از مأموریت بین المللی پشتیبانی نموده است.

XS
SM
MD
LG