لینک های دسترسی

Breaking News

مقالات واشنگتن پست و نیویورک تایمز درمورد کشته شدن برادر کرزی


مقالات واشنگتن پست و نیویورک تایمز درمورد کشته شدن برادر کرزی

مطبوعات امریکا امروز(سه شنبه) درمورد کشته شدن احمد ولی کرزی برادر حامد کرزی، رئیس جمهور افغانستان، انگیزه ها و عواقب آن درقندهار مطالب مفصلی را به چاپ رسانده اند.

روزنامه نیویارک تایمز درشمارۀ امروز بعد از نشر خبر کشته شدن احمد ولی کرزی می نویسد، این رویداد ساختارقدرت را درقندهار به لرزه درآورده است. قدرت درین شهر بر محور خاندان کرزی می چرخید. اکنون رقابت ها بر سر احراز این پست بین این خاندان وسایر خانواده های با نفوذ بیشتر خواهد شد و به نظر آگاهان امور در غرب، احتمال سوء قصد به جان سایر اشخاص نیز بعید به نظر نمی رسد.

نیویارک تایمز می نویسد، اینکه کشته شدن ولی کرزی تا کدام اندازه وضعیت امنیتی را دستخوش نوسان می کند، درآینده معلوم خواهد شد، زیرا اکنون این مسئله مربوط به رئیس جمهورافغانستان است که چگونه می خواهد ادارۀ این ولایت را تحکیم بخشد.

نیویارک تایمز بعد ازتشریح قدرت و صلاحیت احمد ولی کرزی و اتهاماتی که گاهگاه درمورد او درمطبوعات منتشر می شد، می نویسد که برای چندین سال قوای امریکایی به این عقیده بود که مردم از فساد اداری که به حکومت نسبت داده می شود رنج می برند و این امرسبب گردیده است که صفوف طالبان گسترده تر گردد، و احمد ولی درین فساد وقاچاق مواد مخدر دست داشته است. لیکن احمد ولی این اتهامات را به شدت رد نموده و آن را ناشی از تبلیغات دشمنانش عنوان می کرد.

نیویارک تایمز در ادامۀ این مقاله می نویسد که مقامات اردوی امریکا درافغانستان گفته بودند که درسال ٢٠٠٩ جنرال دیوید مک کرنن به افراد تحت فرمانش دستور داده بود که او می خواهد درمورد احمد ولی کرزی ودست داشتن او در قاچاق مواد مخدرتحقیق جدی نماید، و ایشان باید دراین ارتباط اسناد جمع آوری کنند، اما بعد از مدتی نظر به این که شواهد قوی درین مورد به دست نیامد، ازین سبب او ازین تصمیمش که درعزل او ازمقامش کوشش کند، صرف نظر نمود.

مقاله واشنگتن پست

واشنگتن پست نیز درشماره روز سه شنبه خود درمورد کشته شدن برادر رئیس جمهور افغانستان مطلبی را به نشر رسانیده است.

روزنامه می نویسد که کشته شدن برادراندر رئیس جمهور افغانستان توسط محافظ مورد اعتمادش، به صفت کشتار سیاسی تلقی گردیده و از جانب طالبان مسؤولیت آن پذیرفته شده است. این حادثه درحالی رخ می دهد که امریکا برای کاهش حضورنظامی خود درافغانستان آمادگی می گیرد.

واشنگتن پست ازقول میرولی خان یکی ازوکلای پیشین ولایت هلمند درمورد مرگ احمد ولی کرزی می نویسد:

"اومرد شماره یک قندهار بود. ما حالا چنین می اندیشیم که ممکن امنیت دراین ولایت روبه خرابی برود و ممکن جنگ شدت بگیرد."

روزنامه می نویسد، برخلاف آنچه درمقام ولایت درقندهارمی گذشت جایی که والی حاکم آن بود، خانه شخصی احمدولی کرزی درحقیقت مرکز ادارۀ قندهار دانسته می شد و در آن انواع فعالیت ها جریان داشت. سران قومی، سیاستمداران، دپلومات ها، امریکایی ها و عساکر بطور منظم به خانۀ او رفت و آمد داشتند و از او درامورمختلف مشوره می گرفتند.

واشنگتن پست می نویسد سلسلۀ کشتارها که طالبان آن را درمحراق "تهاجم بهاری" خویش قراردارداده اند، به خوبی نشان دهندۀ آسیب پذیری آن دسته از رهبران افغان می باشد که از حمایت امریکا برخورداربوده و این سوء قصد ها درزمانی اجرا می شوند که اوباما اعلان کرده است، شماری از عساکر امریکایی را از افغانستان بیرون می کشد.

واشنگتن پست از قول مأمورین امریکایی می نویسد، کشته شدن احمد ولی کرزی ختم یکی ازاتحاد های نا میمون درافغانستان محسوب می شود. یکی ازمأمورین امریکایی که درقندهار تجربه زیادی دارد می گوید، که وی سمبول نوعی از سؤ استفاده ازقدرت، فساد و گریز ازدایرۀ قانون بوده است. اما حالا همه چیز درحالت تغیراست. اکنون مجال آن پیدا خواهد شد تا یک رهبری سالم درین ولایت به وجود بیاید.

XS
SM
MD
LG