لینک های دسترسی

Breaking News

نتایج شوراهای ولایتی به زودی اعلام میگردد


عبدالرحمان هوتکی، معاون کمیسیون مستقل انتخابات درنشست خبری گفت که نتایج شورا های ولایتی به زودی اعلام میشود و این کمیسیون در بعضی از موارد از کمیسیون شکایات انتخاباتی وضاحت خواسته است که امیدوار است آن کمیسیون هرچه زودتر در آن موارد به کمیسیون انتخابات وضاحت بدهد.

آقای هوتکي افزود که تطبیق فیصله های کمیسیون شکایات انتخاباتی در محلاتی که مشکل وجود نداشت، در سیستم این کمیسیون امروز آغاز شده است اما زمان گیر است و چند روز را در بر میگیرد.

کمیسیون شکایات انتخاباتی به روز جمعه نتیجه فیصله های شانرا به کمیسیون مستقل انتخابات ارسال کردند اما کمیسیون مستقل انتخابات در ۱۲ مورد از آن کمیسیون وضاحت خواسته است.

به گفته آقای هوتکی، ابطال آرای برخی از محلات، بازشماری برخی از محلات، ابطال قسمی نامزدان مشخص و ابطال آرای دو نامزد در دو ولایت مشخص مواردی است که کمیسیون مستقل انتخابات خواهان وضاحت از کمیسیون شکایات انتخاباتی شده است.

نتایج ابتدایی شوراهای ولایتی به تاریخ ۳۰ ثور اعلام گردید اما از آن زمان که حدود پنج ماه میگذرد کمیسیون های انتخاباتی نتوانسته اند که قادر به اعلام نتیجه نهایی شود.

کمیسیون شکایات انتخاباتی شفافیت در بررسی شکایات و حجم شکایات و عدم همکاری کمیسیون مستقل انتخاباتی را دلایل به درازا کشیدن این روند میداند.

به گفته آقای هوتکی عوامل مختلف از جمله برگزاری همزمان دو انتخابات و تحت شعاع قرار گرفتن انتخابات شوراهای ولایتی به دلیل مشکلات در انتخابات ریاست جمهوری، تفتیش مجدد و وسیع شورای های ولایتی در ۳۲ ولایت و شفافیت در بررسی شکایات سبب زمانگیر شدن این روند گردیده است.

از سوی دیگر شماری از نامزدان شوراهای ولایتی امروز در کابل در نشست خبری خواهان اعلام هر چه زودتر اعلام نتایج نهایی شورا های ولایتی شدند.

در انتخابات شورا های ولایتی در ۳۴ ولایت کشور ۲۵۹۱ نامزد با هم به رقابت پرداختند اما ۳۶۱ مرد و ۹۷ زن توانستتد که در لست ابتدایی راه یابند.

برای شورای ولایتی از ۳۴ ولایت به اساس نفوس ولایات ۴۵۸ کرسی در نظر گرفته شده است.

پاسخگو به مردم

معاون کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که آنها از کار کرد خود به مردم افغانستان پاسخگو هستند.

آقای هوتکی گفت که از دید این کمیسیون انتخابات ۱۳۹۳ در سطح منطقه موفق بوده است.

او گفت "اینکه انتخابات به چالش کشیده شد،اینکه تحت شعاع پروسه سیاسی قرارگرفت، بحث جداگانه است و ما از کارکرد خود به مردم افغانستان جوابگو هستیم امروز، فردا و یا ده سال دیگر".

معاون این کمیسیون تایید نمود که چالشها در سر راه انتخابات قرار دارد و برای رفع این چالشها و نقیضه ها باید در سطح دولت به آن راه حل پیدا گردد.

او بی امنی، بلند بودن سطح بیسوادی، نبود احصاییه دقیق از نفوس کشور، عدم توزیع تذکره الکترونیکی و نبود لست رای دهندگان در سرتا سر کشور را از جمله چالشهای انتخابات خواند.

این درحالیست که برخی از نهاد های نظارت کننده و مردم کارکرد کمیسیون مستقل انتخابات را موفق نمیدانند. عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمدزی نیز روی اصلاحات در سیستم انتخاباتی برای برگزاری انتخابات بهتر توافق نموده اند و کمیسیون شکایات انتخاباتی نیز خواهان اصلاحات در این سیستم است.

کمیسیون شکایات هم چنان گفته است که باید بعد از اعلام نتایج نهایی کمتیه برای بررسی تخطی و تقلب که توسط کارمندان کمیسیون انتخابات این روند صورت گرفته است، ایجاد گردد و متخلفین به نهاد های عدلی و قضایی معرفی گردند.

عدم نظارت دقیق روند انتخابات

معاون کمیسیون انتخابات میگوید که نهاد های نظارت کننده نظارت خوب از روند انتخابات نداشتند.

او گفت نهاد های جامعه مدنی که ذیدخل در پروسه انتخابات اند و بودجه هنگفتی را برای بلند بردن سطح آگاهی مردم و نظارت از انتخابات از برخی از کشور ها گرفتند، به صورت درست وظیفه شان را انجام ندادند.

آقای هوتکی افزود که اگر سه صد هزار نفر به بصورت درست پروسه را نظارت میکرد،میزان تقلب بسیار پایین میبود.

به گفته معاون کمیسیون مستقل انتخابات، این کمیسیون برای سه صد هزار مشاهد و ناظر داخلی و خارجی کارت توزیع نموده و در دور دوم نیز صد هزار کارت به ناظرین نامزدان توزیع گردید.

از سوی دیگر معاون کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که برکناری اعضای این کمیسیون بدون تغییر در قانون تشکیل و صلاحیت انتخابات امکان ندارد.

آقای هوتکی گفت " دوره کاری این کمیسیون شش سال است و در صورتی دوره کاری تغییر میکند که قانون تشکیل و صلاحیت ها تغییر کند و بعدا حکومت در مورد کمیسیون تصمیم بگیرد و اکنون ما به وظیفه خود ادامه میدهیم".

دوره کاری اعضای کمیسیون مستقل انتخابات که ٩ تن اند مدت شش سال میباشد.

XS
SM
MD
LG