لینک های دسترسی

Breaking News

هزارمین هفته تظاهرات زنان کوریای جنوبی قربانی سؤاستفاده جنسی


هزارمین هفته تظاهرات زنان کوریای جنوبی قربانی سؤاستفاده جنسی

زنان کوریای جنوبی که به طور آشکار در جریان جنگ دوم جهانی از آنان اجباراً در مقاصد جنسی استفاده می شد، روز چهارشنبه هزارمین هفته تظاهرات شان را بیرون سفارت جاپان در شهر سئول برگزار کردند.

این زنان از اینکه جاپان در عذر خواهی و اعتراف کامل از سؤاستفاده جنسی زنان در پایگاه های نظامی متداوماً امتناع می ورزد، دست به تظاهرات زدند.

این تظاهرات توسط شورای کوریا برای زنانی که مورد سؤاستفاده جنسی نظامیان جاپانی قرار گرفته اند، سازمان داده شده بود.

به این زنان که خود را قربانی تجاوز و بهره کشی جنسی میپندارند، قبلا به نام زنان راحت کننده خطاب میشد.

یو می هینگ، رهبر شورای کوریایی برای زنان که مورد سؤ استفاده جنسی نظامیان جاپانی قرار گفته اند، وی می گوید "حکومت جاپان باید راه های حل را به زودترین فرصت پیشنهاد نماید تا این قربانیان بیشتر روی جاده ها ایستاده نمانند و برای عذرخواهی و جبران دولت جاپان اصرار نه ورزند. حکومت باید اقدامات قانونی و اداری را اتخاذ نماید و آنرا به تایید این قربانیان برساند."

آنان از سال 1992 به این سو در هر روز چهارشنبه ،دست به تظاهرات در خارج از سفارت چاپان می زنند.

معترضان در بزرگ داشت یک هزارمین تجمع خود، یک مجسمه صلح را که زن جوان کوریایی ملبس با لباس های محلی ، در امتداد سرک سفارت جاپان نمودارکردند .

جاپان هفته گذشته از کوریای جنوب خواستار توقف قرار دادن مجسمه صلح در پیش روی سفارت ان کشور شد.

سخنگوی وزارت امور خارجه کوریا جنوبی روز سه شنبه گفت که دولت آن کشور این موضوع را با سازمان دهندگان تظاهرات مطرح کرده است.

وی گفت ادارات غیر دولتی اجازه بر قرای مجسمه صلح را در نقاط خاص شهر دارند.

سفارت جاپان تا حال به این تظاهرات واکنشی نشان نداده است.

مورخین می گویند اردوی سلطنتی جاپان به تعداد دو صد هزار زن را از کوریا ، چین و فیلیپین مجبور به فحاشی برای نظامیان جاپانی در طول سال های 1930 و 1940 نموده بود.

بر اساس اسناد موجود در موزیم جنگ کوریایی جنوبی، زنان مجبور می گردیدند تا با بیش از سی عسکر در روز مقارب جنسی را انجام بدهند.

XS
SM
MD
LG