لینک های دسترسی

تشکیل یک شورای عمده مخالف سوریه


تشکیل یک شورای عمده مخالف سوریه

گروه های عمدۀ مخالف سوریه با هم یکجا شده تا یک شورای کثرت گرایی ملی را جهت تشریک مساعی به خاطر سرنگونی حکومت بشارالاسد تشکیل دهند.

آنان بشارالاسد رئیس جمهور آن کشور را به قرار دادن سوریه در لبۀ جنگ داخلی متهم می کنند.

برهان غلیون یک مخالف ارشد حکومت سوریه به روز دوشنبه در شهر استانبول ترکیه تشکیل شورای ملی را اعلان کرد.

او گفت "هرگونه دخالت باید با توافق شورای ملی که امروز شکل گرفته است، به وقوع بپیوندد. در این صورت، ما با قوای بین المللی همکاری خواهیم کرد. ما هیچ گونه دخالتی را خارج از چارچوب یک توافق با شورای ملی که نیروی عظیم برای آزادی سوریه از چنگال این رژیم ستمگر است، نخواهیم پذیرفت.

وی حین ابراز این گفته ها از جامعۀ بین المللی خواست تا از غیر نظامیان در سوریه حفاظت کند.

مخالفین حکومت سوریه در برگیرندۀ گروه های مختلف با طرز تفکرهای مختلف است.

آقای غلیون گفته است که " این شورا گروهی مستقل و مظهر حاکمیت مردم سوریه در مبارزات شان برای کسب آزادی است". وی همچنان بیان داشته است که شورای یاد شده هرگونه دخالت خارجی را رد می کند که باعث تضعیف حاکمیت مردم سوریه شود. وی حین ابراز این گفته ها از جامعۀ بین المللی خواست تا از غیر نظامیان در سوریه حفاظت کند.

مخالفین حکومت سوریه در برگیرندۀ گروه های مختلف با مفکوره های مختلف است.

XS
SM
MD
LG