لینک های دسترسی

محاکمۀ رئیس پوهنځی علوم انسانی در تونس


آرشیف

رئیس پوهنځی علوم انسانی پوهنتون مانوبا در تونس به اتهام حمله فزیکی به یک محصل حجابدار به محکمه کشانیده شد.

حبیب کزداغلی متهم است که در ماه مارچ به یک محصل حجابدار در دفترش حمله نمود، اتهامی که کزداغلی آنرا رد میکند.

گروه محصلین افراطی در این پوهنتون، که بنام سلفی ها شناخته میشوند، با راه اندازی اجتماعات خواهان محاکمه کزداغلی شده است. این گروه میگوید محصلین اناث باید حق اشتراک در امتحانات را با حجابی که تمام روی آنها را میپوشاند، را داشته باشند.

روند محاکمه این فرد، به روز پنجشنبه آغاز شد اما تا ماه اکتوبر به تعویق انداخته شد.

XS
SM
MD
LG