لینک های دسترسی

دشواری و بی تکلیفی پناهجویان افغان در ترکیه

پناهجویان افغان در مقابل دفتر نمایندگی ملل متحد در انقره در اعتراض به بی توجهی آن سازمان به دوسیه های پناهجویان افغان ۱۵ روز اعتصاب غذایی کردند.
Show more

پناهجو: "هچ کس به داد ما نرسید، حالت کودکان و زنان خراب شد، ولی کسی حتی به آمبولانس زنگ نزد تا آنان را به شفاخانه انتقال دهد."
۱

پناهجو: "هچ کس به داد ما نرسید، حالت کودکان و زنان خراب شد، ولی کسی حتی به آمبولانس زنگ نزد تا آنان را به شفاخانه انتقال دهد."

سازمان های حامی پناهجویان می گوید که با بیرون شدن نیروهای خارجی از افغانستان، شمار افغانهای پناهجو به خارج افزایش یافته است.
۲

سازمان های حامی پناهجویان می گوید که با بیرون شدن نیروهای خارجی از افغانستان، شمار افغانهای پناهجو به خارج افزایش یافته است.

پناهجو: "هچ کس به داد ما نرسید، حالت کودکان و زنان خراب شد، ولی کسی حتی به آمبولانس زنگ نزد تا آنان را به شفاخانه انتقال دهد."
۳

پناهجو: "هچ کس به داد ما نرسید، حالت کودکان و زنان خراب شد، ولی کسی حتی به آمبولانس زنگ نزد تا آنان را به شفاخانه انتقال دهد."

پناهجو: "رئیس {دفتر نمایندگی} سازمان ملل متحد به ما توهین می کند و می گوید خود را بکشید که از این زندگی راحت شویند. شما اصلا زندگی ندارید. نمیتوانید که در این کشور زندگی کنید، خارج شوید."
۴

پناهجو: "رئیس {دفتر نمایندگی} سازمان ملل متحد به ما توهین می کند و می گوید خود را بکشید که از این زندگی راحت شویند. شما اصلا زندگی ندارید. نمیتوانید که در این کشور زندگی کنید، خارج شوید."

بخش های بیشتر را نشان دهید

XS
SM
MD
LG