لینک های دسترسی

Breaking News

کوشش های تازه برای ترمیم مجسمه صلصال


دومجسمه عظیم بودا به نام های صلصال ۵۵ متره وشهمامه ۳۵ متره درسال ۱۳۷۹ خورشیدی توسط رژیم طالبان تخریب شد.

مسئولین دفتر یونسکو درافغانستان می گویند که در اولین سمپوزیم بین المللی حفظ آبده های تاریخی معروض به خطر بامیان، نظر سنجی می شود تا روی چگونگی بازسازی مجسمه ۵۵ متره صلصال دراین ولایت تصمیم گرفته شود.

این مسئولین می گویند که قرار است این سمپوزیم بین المللی درسال آینده دریکی از کشورهای خارجی دایر گردد تا کارشناسان امور، متخصصان ورسانه ها، درآن سمپوزیم روی ترمیم، حفاظت وبازسازی بودای صلصال وانتقال آثارجهانی معروض به خطر این ولایت، درلیست دایمی میراث جهانی بحث نمایند.

ماسانوری ناگاوکا رییس بخش فرهنگی یونسکو درافغانستان درمصاحبه اختصاصی به صدای امریکا دراین باره گفت یونسکو از سال ۲۰۰۳ بدینسو برنامه های مختلفی جهت حفظ آثار وآبده های تاریخی بامیان داشته است وما درسمپوزیم بین المللی حفظ آبده های تاریخی بامیان با متخصصین، کارشناسان ورسانه ها بحث می کنیم که چگونه می شود یکی از مجسمه های بودا را دربامیان دوباره بازسازی کنیم".

رییس بخش فرهنگی یونسکو درافغانستان گفت که دراین سمپوزیم بحث می شود تا هشت آبده جهانی بامیان از لیست معروض به خطر درلیست دایمی میراث جهانی منتقل شود.

آقای ناگاوکا می گوید که انکشاف ساحات شهری در بخش های مناظر فرهنگی بامیان، خطرات جدی را به وجود آورده است وامکان حذف آبده های تاریخی این ولایت از لیست میراث های جهانی معروض به خطر نیز وجود دارد.

بامیان درمرکز افغانستان از ولایات باستانی کشور است که به شمول دو مجسمه تخریب شده بودا، هشت آبده تاریخی آن به عنوان میراث جهانی معروض به خطر درلیست یونسکو شامل است.

یونسکو درسال ۲۰۰۳ میلادی، بقایای این آبده های تاریخی را درج لیست میراث های جهانی معروض به خطر کرد. مسئولین محلی بامیان می گویند که ۴۴ آبده تاریخی دیگر نیز دراین ولایت، شناسایی شده است تا به عنوان میراث جهانی دریونسکو ثبت شود.

مسئولین یونسکو می گویند که بخش فرهنگی این سازمان درسال آینده بر نامه های مختلف جهت حفظ ومرمت آبده های تاریخی بامیان روی دست دارند.

آقای ناگاوکا گفت:" درسال ۲۰۱۶ میلادی مرکز فرهنگی وموزیم بامیان کارش آغاز می شود ودرعین حال کار بازسازی بخش دوم شهر باستانی غلغله نیز دراین ولایت انجام خواهد شد".

محمد آصف مبلغ با استقبال از برگزاری اولین سمپوزیم بین المللی حفظ آبده های تاریخی بامیان گفت:" یونسکو درسال های ۲۰۰۸ و۲۰۰۹ بیش از ۴۴ ساحه را شناسایی کرده که قابلیت شامل شدن درلیست میراث جهانی را دارد".

آقای مبلغ افزود:" درکنار این ۴۴ ساحه، ده ها سایت دیگر نیز موجود است که قابلیت شامل شدن درلیست یونسکو را دارد وما امید واریم که شامل لیست میراث جهانی گردد".

فرهنگیان بامیان با استقبال از این طرح سازمان یونسکو، خواستار بازسازی حد اقل یکی از این مجسمه های عظیم تخریب شده بودا دربامیان اند.

محمد امین ابتهاج استاد درپوهنتون بامیان ویکی از فرهنگیان این ولایت می گوید:" بازسازی دوباره بودا روایت جدیدی را درسطح جهانی خلق خواهد کرد که پیام صلح وفرهنگ دوستی را از افغانستان برای جهانیان به ارمغان می آورد".

مسئولین یونسکو درافغانستان می گویند که دراین سمپوزیم برعلاوه بحث روی چگونه احیاء کردن دوباره یکی از مجسمه های تخریب شده بودا، روی درآمد زایی ازطریق آثار باستانی این ولایت، برای دولت افغانستان ومردم بحث خواهد شد.

فرهنگیان ولایت بامیان همه ساله با بزرگداشت از سالگرد تخریب بودا خواستار احیاء مجدد این مجسمه اند اما تا کنون اقدام عملی دراین راستا گرفته نشده است.

دومجسمه عظیم بودا به نام های صلصال ۵۵ متره وشهمامه ۳۵ متره درسال ۱۳۷۹ خورشیدی توسط رژیم طالبان تخریب شد.

  • 16x9 Image

    ظفر بامیانی

    ظفربامیانی از سال ۲۰۱۱ برای رادیو آشنا صدای امریکا با تهیه گزارش از ولایات بامیان، دایکندی و غزنی کار می کند. ظفر بامیانی از سال ۲۰۰۴ کار رسمی خبرنگاری را به حیث گزارشگر، گوینده خبر و تهیه کننده برنامه های فرهنگی با رادیوی محلی بامیان شروع کرد. ظفر مدت یک سال گزارشگر تلویزیون ملی در بامیان نیز بود. ظفر بامیانی فارغ التحصیل  رشته جامعه شناسی از پوهنتون بامیان است.

XS
SM
MD
LG