لینک های دسترسی

Breaking News

شکایت آموزگاران تخار از ابهام و پیچیدگی نصاب درسی


کتاب های جدید درسی مکاتب به ویژه مضامین ساینسی، آموزگاران را در ولایت تخار دچار مشکل ساخته است.

به گفته شمار زیاد آموزگاران، کتاب های جدید درسی به ویژه مضامین ساینسی موضوعات مبهم و پیچیدۀ زیادی دارد که دانش آموزان حتا با رهنمایی استادان با تجربه نتوانسته اند برخی موضوعات و معادلات را حل کنند.

در همین حال غرض مرفوع ساختن مشکلات آموزگاران، در این اواخر سیمینار دو هفته یی از سوی ریاست معارف ولایت تخار برای آموزگاران مرکز و ولسوالی های آن ولایت راه اندازی شد.

شماری از شرکت کنندگان این سمینار با شکایت از مبهم بودن موضوعات کتاب های صنوف لیسه می گویند که تا هنوز این موضوعات را به گونۀ درست به دانش آموزان تدریس کرده نمی توانند. آنها خواستار برگزاری سیمینار یک ماهه به ویژه برای آموزگاران صنف 10 تا 12 استند تا باشد که این مشکل حل شود.

آموزش غیر معیاری

احمد فقیر بارث، یک تن از دانش آموزان صنف 12 لیسه سید حسین شهر تالقان می گوید که اکثر دانش آموزان به دلیل غیر مسلکی بودن آموزگاران با مشکلات زیادی روبرو اند.

بارث اضافه می کند در حالیکه سال تعلیمی به پایان خود نزدیک می شود شماری از مضامین ساینسی بیشتر از دو فصل برای شان تدریس نشده است که به گفتۀ وی این امر سبب می شود تا شماری از فارغین لیسه ها پس از سپری کردن امتحان کانکور به نتیجه دلخواه خود دست نیابند.

از سوی دیگر عبدالوهاب ظفری، رئیس معارف ولایت تخار می گوید که سیمینار برگزار شده در آن ولایت بر اساس پالیسی و رهنمود وزارت معارف برگزار شده است تا آموزگاران از آن به گونۀ درست استفاده کنند.

این در حالی است که وزارت معارف افغانستان بهبود کیفیت برنامه های تعلیمی و ارتقای سطح دانش آموزگاران و دانش آموزان مکاتب را در صدر برنامه های خود قرار داده است.

اما به باور شماری از آگاهان نبود نصاب معیاری و در کنار آن کمبود آموزگاران مجرب و مسلکی نه تنها سبب بهبود کیفیت تعلیمی نمی شود بلکه ضربه یی را نیر بر پیکر معارف وارد می کند.
XS
SM
MD
LG