لینک های دسترسی

تعدادی از زنان افغان بعد از ختم تحصیل بقصد کمک به کشورشان، به افغانستان باز میگردند.


پس از سقوط رژیم طالبان، دختران افغان فرصت فراگیری تعلیم و تحصیل در داخل و حتی خارج از کشور را یافتند. بیشتر دختران و زنانی که از فرصت های تحصیلی در خارج از افغانستان استفاده میکنند، پس از ختم تحصیل به کشور شان برگشته و برای فراهم کردن زمنیه کار و تحصیل برای دختران افغان تلاش میورزند. خانم نیلوفر سخی یک تن از انهاست، به گزارشی در مورد وی توجه کنید.

XS
SM
MD
LG