لینک های دسترسی

تلویزیون

فعالیت امام مسلمان در دانشگاه امریکایی


امام یحیی هندی از فلسطین است. وی از سال 1999 در پوهنتون جورج تاون بحیث رهبر یا امام دینی مسلمانان کارمیکند. این پوهنتون یکی ازاولین پوهنتون های امریکایی است که رهبرمذهبی مسلمان رسمی دارد. هدف هندی تدریس اسلام برای محصلین مسلمان وغیرمسلمان است. امام هندی باور دارد که محاوره میان مذاهب میتواند امریکایی هایی با سابقه مختلف را قدرتمند بسازد و آنها رابه افراد بهتری در جامعه مبدل سازد. به همین هدف صنف مشهوری در سطح پوهنتون جورج تاون بنام محاوره و مکالمه مذاهب دایر گردیده که هندی این صنف را با رهبر مذهبی یهود و عیسوی تدریس میکند.

XS
SM
MD
LG