لینک های دسترسی

مزایای آموزش زبان های مختلف دنیا


آموزش زبان های مختلف شخص را با مردم و فرهنگهای متفاوت آشنا میسازد. تیموتی دونر جوانی که در نیویارک زندگی میکند، با چندین زبان زندۀ دنیا آشناست ، شرح میکند که چگونه این جوان توانسته با چندین زبان زندۀ دنیا آشنا شده مکالمه کند و بنویسد و بخواند.

XS
SM
MD
LG