لینک های دسترسی

رسیدگی به اعتراضات انتخاباتی خاتمه یافت


نادرمحسنی

کمیسیون شکایات انتخاباتی از ختم رسیدگی به اعتراضات انتخاباتی خبر داد .

نادرمحسنی سخنگوی کمیسیون شکایاتی انتخاباتی گفت:این کمیسیون امروز به شکایات ولایت های که به دلیل دور بودن راه ها دیر تر به این کمیسیون رسیده بود نیزرسیدگی نمود .

وی افزود:رسیدگی به اعتراضات خاتمه یافت واین کمیسیون کار خود را روی تثبیت ونهایی سازی لست کاندید ها شروع کرده وکار به شدت ادامه دارد .

به گفته وی ،در مجموع بیش از 600 مورد اعتراض وشکایت به این کمیسیون رسیده است .

آقای محسنی در مورد اینکه آیا به اساس این بررسی ها در لست نهایی کاندیدان ریاست جمهوری تغیراتی خواهد آمد ،گفت :"پیش از وقت است که بگویم چه تغییراتی در لست میاید اما با تکمیل ونهایی سازی لست این تغییرات معلوم خواهد شد ."

قبلا این کمیسیون گفته بود که ممکن با بررسی شکایات انتخاباتی تغییراتی در لست بیاید .

کمیسیون شکایات انتخاباتی در روز رسیدگی به اعتراضات کاندیدان شورا های ولایتی وریاست جمهوری به صورت علنی گفته بود که این کمیسیون دلایل را که کاندیدان ریاست جمهوری وشورا های ولایتی در مورد اسناد شان داشتند ،آنرا با اسنادی که به کمیسیون مستقل انتخابات سپرده اند ،مطابقت میدهند .

نادر محسنی د رمورد اینکه ادعا های که کاندیدان در مورد اسناد شان داشته تا چه حد بررسی ومطابقت با اسناد قبلی شان صورت گرفته است ،گفت:،ما اسناد وشواهدی کسانیکه را که درلست ابتدایی راه نیافته اند در حال بررسی هستیم واگر مواردی لازم باشد ما از کمیسیون مستقل انتخابات معلومات میخواهیم در غیر آن ما براساس اسنادی که کاندیدان حذف شده ارایه کرده اند د رمورد حضور ویا عدم حضور آنها درلست نهایی تصمیم میگیریم ."

مشکل تخنیکی در سیستم کمیسیون مستقل انتخابات

سیستم کمیسیون مستقل انتخابات کارت های را که در دور اول ریاست جمهوری پارلمانی به مردم توزیع شده ،نتوانسته است که شناسایی نماید واعتراض عمده کاندیدان حذف شده نیز دراین مورد میباشد که تعدادی کارت های سپرده شده آنها به کمیسیون مستقل انتخابات درست میباشد اما مشکل درسیتم کمیسیون مستقل انتخابات وجود دارد .

نادر محسنی نیز تایید نمود که ممکن کارت های که در دور اول انتخابات توزیع شده سیستم های شناسایی کارت کمیسیون مستقل انتخابات نتوانسته آن کارت ها بشناسد .

سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی گفت:"براساس یافته های ما عده زیادی از افرادی که از طرف کمیسیون درلست ابتدایی راه نیافته اند با ارایه اصل کارت های رای دهی که به کمیسیون نیز سپرده بودند تا حدی ما را حیران ساخته است که حقیقتا ممکن است سیستم های که در کمیسیون است این کارت ها را نشناخته باشد."

وی افزود:ممکن این کارت ها در دوره اول انتخابات ریاست جمهوری توزیع شده باشد وسیستم کمیسیون نتوانسته که آنرا شناسایی کند وکاندیدان رد شده با ارایه اصل آن کارت ها میتوانند که زمینه برگشت شان را به لست نهایی فراهم سازند .

به گفته سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی،کمیسیون مستقل انتخابات نیز تایید نموده که در حدود چهارمیلیون کارت توزیع شده در افغانستان در سیستم آنها موجود نیست وممکن بررسی های کمیسیون شکایات انتخاباتی مواردی را تثبیت کند که این کارت ها شامل کارتهای باشد که سیستم کمیسیون مستقل انتخابات آنرا نشناخته است .


شکایات راجع به کاندیدان لست ابتدایی

سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی میگوید که در مورد کاندیدانی که در لست ابتدایی راه یافته اند نیز شکایاتی به این کمیسیون رسیده است .

آقای محسنی ،شکایات در مورد اسناد تحصیلی،تابعیت ،سن کاندید وبعضی از موارد جرمی را از جمله شکایاتی خواند که درمورد کاندیدان لست ابتدایی به این کمیسیون رسیده است .

به گفته وی،اگر شکایاتی که صورت گرفته ،در مورد این کاندیدان ثابت گردد باعث لغو نام آنها از لست خواهد شد .

وی گفت که نشست علنی در مورد رسیدگی به شکایات که در مورد کاندیدان احتمالی که در لست ابتدایی راه یافته اند نیزبرگزارمیگردد اما وی مشخص نساخت که چه روزی این نشست صورت میگیرد.

از سوی دیگر کاندیدان حذف شده امروز در یک نشست خبری از کمیسیون شکایات انتخاباتی خواسته اند تا در مورد بررسی های اسناد شان مانند کمیسیون مستقل انتخابات عمل ننماید، بلکه بررسی های شانرا به اساس قانون انجام بدهند.

نادر محسنی سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی گفت:این کمیسیون شکایات هر کاندید حذف شده را به صورت انفرادی بررسی میکند وروی هرکدام اعتراضات با بررسی اسناد ،شواهد ودلایل آن تصمیم خواهند گرفت به همین دلیل نشست علنی را برای شنیدن دلایل آنها این کمیسیون برگزار نمود .

هفته گذشته کاندیدهای ریاست جمهوری وشماری از کاندید های شورا های ولایتی با حضور به کمیسیون شکایات انتخاباتی درمورد حذف نام شان از لست ابتدایی دلایل وشواهد شانرا در حضور ناظرین ملی وبین المللی به کمیسیون شکایات انتخاباتی پیشکش نمودند .

قرار است بعد از بررسی شکایات انتخاباتی لست نهایی کاندیدان ریاست جمهوری وشوراهای ولایتی به تاریخ 25 عقرب اعلام گردد.نادر محسنی
امروز کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی اعتراضات ولایتهای را که نتوانسته بود که در هفته گذشته رسیدگی بکند به دلیل دور بودن راه ها ورسیدگی کرد
وعملا رسیدگی به اعتراضات امروز ختم شد
وکمیسیون شکایات کار خود را روی تثبیت ونهایی سازی لست نهایی کاندیدان های که باید در دور رقابت های انتخاباتی انخابات سال آینده شروع کرده واین کار به شدت جریان دارد
در مجوع بیش از 600 مورد اعتراض وشکایت به آن رسیدگی صورت گرفت ودراین رابط که چه تغییراتی به لست بیایید ممکن است پیش از وقت است با تکمیل نهایی سازی لست تغییرات نهایی هم معلوم خواهد شد .
ما براساس واسناد وشواهدی از کسانیکه در لست ابتدایی راه نیافته بود در حال بررسی هستم واگر مواردی لازم باشد که ما تحقیقات خود را رد کمیسیون انتخابات انجام بدهیم از آنها معلومات خواهیم خواست که نیاز داشته باشیم در غیز آن برمبنای اسناد ودلایل وشوارهدی که کاندیدان معترض به ما ارایه کرده است ما نسبت به بحضور آنها در لست نهایی ویا عدم حضور شان تصمیم خواهیم کرفت .
براساس یافته های ما عده زیادی از افرادی که از طرف کمیسیون در لست ابتدایی راه پیدا نکرده با ارایه کارت های فیزیکی اصل کارت های که به کمیسیون مستقل برای ثبت نام سپرده بودند تا حدی ما را مجاب ساخته است که حقیقتا ممکن است سیستم های که در کمیسیون وجود دارد این کارت ها ر انشناخته باشد وممکن این کارت های باشد که در دوره اول این کارت ها به مردم توزیع شده در اکثر ولایات های که امن بود ه ودر دوره اول توزیع شده وآن کارت ها از آن دوران بوده وسیستم کمیسیون آنرا شناسایی نکرده آنها با راایه اصل آن کارت ها میتواند زمینه برگشت شان به لست نهایی را فراهم بسیازد
خود کمیسیون نیز تایید مکیند که حدود 3،9 میلیون کارت رای دهی توزیع که شده فعلا در افغانستان وجود دارد درسیستم ما موجود نیست ممکن است بررسی های ما مواردی را تثبیت بسیازد که این کارت ها شامل کارت های باشد که سیستم کمیسیون مستقفل انتخابات آنرا نشناخته
تعدادی از کانیددان خواهان اسناد شان به صورت انفرادی شده "
قطعا اسناد ودلایل وشواهدی که به کمیسیون از طرف افراد ارایه شده به صورت انفرادی وجدداگانه بررسی میشود وروی هرکدام اعتراضات با بررسی اسناد وشوهداد ودلایل آن تصمیم میگیرد کمیسیون .
به همین دلیل کمیسیون هر فرد را خود شانرا خواست وخواست که دلایل وشواهد خود را ارایه کند
در لست ابتدانی کانددیدانی است که نسبت به آنها شکایت درج شده که شامل اسناد تحصیلی ،موارد جرمی وبعضا زیر سوال بردن بعضی از شرایط کاندیداتوتری مثل تابعیت وسن نیز وجود دارد
اگر شکایات که به آن مبنا صورت گرفته ثابت شود هر کدام از این ادعا ها باعث لغو شرایط کاندیداتوری در کاندیدی میشود آن کاندید از لست حذف خواهد شد .
نشست علنی چه وقت در مورد ده کاندید برگزار میشود گفت آنرا اعلام خواهیم کرد .
XS
SM
MD
LG