لینک های دسترسی

تلویزیون

نظر کارشناس امور نظامی درمورد امضای موافقتنامه امنیتی با امریکا


بر اساس متن تهیه شدۀ موافقتنامۀ دوجانبۀ امنیتی افغانستان و ایالات متحده، امریکا در پی دستیابی تأسیسات دایمی نظامی در افغانستان نبوده و نه خواهان آنگونه حضور نظامی ایست که تهدیدی برای همسایگان باشد. ابعاد نظامی مواد ذکر شده درین موافقتنامه و سایر مسایل مربوطه را جنرال عبدالقادر، وزیر دفاع پیشین افغانستان مورد بحث قرار میدهد.

XS
SM
MD
LG