لینک های دسترسی

تلویزیون

کرزی از جرگه خواست توافقنامه امنیتی را تایید کند


رئیس جمهور کرزی لویه جرگه مشورتی را در قبال امضای پیمان امنیتی کابل با واشنگتن با معذرت خواهی از مردم شهر کابل مبنی بر ایجاد مشکلات ناشی ازتامین امنیت تدویر این جرگه ، افتتاح کرد . آقای کرزی تاکید کرد که هیچ آجندای دیگر جز بحث روی چگونگی امضای این پیمان در لویه جرگه مشورتی وجود نخواهد داشت. وی گفت ضمن نظرخواهی از مسولین مهم و مرتبط دولتی وی خودش متن این پیمان را کلمه به کلمه مورد غور و دقت قرار داده است تا منافع افغانستان را در آن جستجو و تسجیل کند.

XS
SM
MD
LG