لینک های دسترسی

تلویزیون

بازگشت مهاجرین افغان تا پنجاه فیصد کاهش یافته است


از روز جهانی مهاجرت در افغانستان از سوی سازمان بین المللی مهاجرت و وزارت امور مهاجرین و عودت کننده تحت عنوان مهاجرت، انکشاف و اعتماد به آینده افغانستان در کابل در حالی تجلیل بعمل امد که به گفته مسوولین وزارت مهاجرین، پنج و نیم میلیون افغان هنوز هم در کشور های جهان مهاجرند. سازمان بین المللی مهاجرت از طریق برنامه بازگشت متخصصین افغان که از سال دو هزار و یک اغاز گردیده است یک هزار و ششصد و شصت و سه تن از متخصصین افغان از سی و یک کشور جهان به افغانستان برگشته اند، که در ادارات دولتی و خصوصی افغانستان مصروف کار هستند.

XS
SM
MD
LG