لینک های دسترسی

تلویزیون

رسانه های اجتماعی در روز انتخابات


سومین انتخابات تاریخی در افغانستان برگزار شد. رسانه های اجتماعی ساعتها قبل از آغاز رای دهی مملو از گزارشات مربوط آماده گی ها و رای دهی شده بود. روحیه مثبت مردم با حضور گسترده افغانها در روز رای دهی مهمترین موضوع در سطح رسانه های اجتماعی بود. رسانه های اجتماعی اخبار مربوط روز انتخابات افغانستان را بطور گسترده پوشش داده که درین گزارش گنجانیده شده است.

XS
SM
MD
LG