لینک های دسترسی

السیسی رئیس جمهور مصر شد


عبدالفتاح السیسی فرمانده پیشین اردوی مصر امروز به حیث رئیس جمهور جدید آن کشور حلف وفاداری یاد نمود. عدلی منصور که موقتاً وظیفۀ ریاست جمهوری را بر عهده داشت، دوباره مقام قاضی القضات محکمۀ عالی قانون اساسی را احراز کرد. السیسی با حاضر شدن در مقر محکمۀ عالی قانون اساسی مصر، با ابراز این واژه ها فصل تازه ای را در سیاست کشورش گشود: «به خداوند سوگند یاد میکنم که صادقانه از رژیم جمهوری پاسداری خواهم کرد، قانون اساسی و سایر قوانین نافذه را مراعات خواهم کرد، حامی کامل منافع مردم خواهم بود، استقلال ملت و یک پارچگی و مصئونیت سرزمین آن را حفظ خواهم کرد».

XS
SM
MD
LG