لینک های دسترسی

Breaking News

کمیسیونهای انتخاباتی:نامزدان دوره سکوت را رعایت نمایند


نشان کمیسیون مستقل انتخابات
کمیسیون های انتخاباتی از نامزدان ریاست جمهوری و رسانه ها خواستند تا مقررات دوره سکوت را رعایت نمایند.

مبارزات انتخاباتی نامزدان ساعت ۱۲ امشب خاتمه مییابد و ۴۸ ساعت باقیمانده به روز انتخابات دوره سکوت نامیده میشود که کمیسیونهای انتخاباتی در نشست های جداگانه از نامزدان به گونه جدی خواستند تا در دوره سکوت از مبازات انتخاباتی خود داری نمایند.

نادر محسنی، سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی گفت که با پایان زمان کمپاین ها هر نوع فعالیت تبلیغاتی و کمپاین برای نامزدان ممنوع است.

او گفت که در دور اول مواردی از تخلف و تخطی ها را در زمان سکوت دیده شد که برخی از نامزدان با اقدام از طریق پیامهای تیلفونی و مواردی دیگر، کمپاین های شانرا ادامه دادند.

آقای محسنی، گفت "توصیه ما به نامزدان اینست که جدا قوانین انتخاباتی را رعایت نمایند وبه مردم فرصت بدهند تا مردم با توجه به کمپاین ها وبرنامه های آنها تصمیم شانرا بگیرند وما جدا" از ایام سکوت نظارت میکنیم وبا متخلف درکمترین زمان ممکن برخورد قانونی وحقوقی خود را خواهیم داشت."

آقای محسنی پیکار های نامزدان را در دور اول و دور دوم رضایت بخش خواهد و گفت که خوشبختانه درا ین دو دوره هیچگونه حادثه یی که مانع نگرانی جدی شده باشد، رخ نداده است.

وی افزود که در دور دوم شکایت های بسیار جدی صورت نگرفته که نسبت به آن رسیدگی صورت میگرفت وصرف بعضی از تشویش ها ونگرانی های بود که به شکل شکایت درج شده بود.

اما او گفت که مواردی هم وجود داشت ودربعضی از وقت ها اتهامات نادرست از سوی هرد و تیم برعلیه یک دیگر صورت گرفته که تا حدودی باعث نگرانی مردم و ناظرین گردیده بود که در نتیجه کمیسیون برای جلوگیری و ادامه آن به نامزدان چندین بار هشدار داد.

نظارت جدی از روند رای دهی

کمیسیونهای انتخاباتی از نامزدان خواستند تا با نظارت جدی از این پروسه از تخطی و تقلب در این دور انتخابات جلوگیری نمایند.


احمد یوسف نورستانی، رئیس کمیسیون مستقل انتخابات که در نشست خبری در مورد آمادگیهای انتخاباتی صحبت میکرد از نامزدان خواست که تا صد هزار ناظرین شانرا را در همه محلات رای دهی بگمارند تا با نظارت جدی از تقلب درانتخابات جلوگیری نمایند.

نادر محسنی، سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی نیز گفت که نامزدان باید در ٢۴ جوزا نظارت دقیق وهمه جانبه از روند رای دهی نمایند وبرای هیچکس اجازه تخطی وتقلب را ندهند.

کمیسیون مستقل انتخابات برای هر دو نامزد ریاست جمهوری به تعداد ١٠٠ هزار کارت نظارت توزیع نموده است تا آنها همه محلات رای دهی را تحت پوشش نظارتی خود قرار بدهند.

قرار معلومات کمیسیون مستقل انتخابات بیشتر از سه صد هزار تن از نهاد های مختلف داخلی وخارجی از روند انتخابات نظارت خواهندکرد.

هشدار به کمیسیون مستقل انتخابات

سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی از کمیسیون مستقل انتخابات به صورت جدی خواست که با جدیت و دقت بیشتر پروسه انتخابات را با رویکرد جدید و تجربه از دور اول به پیش ببرد.

او گفت که این کمیسیون به صورت جدی از عمل کرد اکثر دفاتر کمیسیون های مستقل انتخابات در ولایات بی اعتماد میباشد و به کمیسیون هشدار داد که این پروسه را مسوولانه به پیش ببرد.

آقای محسنی، تاکید کرد که هر جاییکه تخلف صورت بگیرد با کارمندان انتخاباتی به صورت جدی و فوری برخورد خواهند نمود.

وی افزود "ما در مواردی که از اعتراض ها وارایه اسناد وشواهدی که در مورد شورا های ولایتی دریافت کردیم جدا نسبت به برخی از کارمندان وروسای آن بی باور هستیم."

در دور اول انتخابات بیشترین شکایات در مورد کارمندان انتخاباتی درج شده بود.

XS
SM
MD
LG