لینک های دسترسی

Breaking News

تیم تخنیکی عبدالله به روند تفتیش پیوست


ارشیف

روند تفتیش صد در صدی آرا امروز با کمی تاخیر و با حضور تیم های تخنیکی نامزدان و ناظرین ملی و بینالمللی آغاز گردید.

این روند بعد از آن آغاز گردید که روز گذشته تفتیش آرا در حالی بدون حضور داشت ناظرین تیم عبدالله عبدالله از سر گرفته شد که آنها به دلیل پذیرفته نشدن بعضی از خواستهای شان در این روند اشتراک نکردند.

اما بعد از گفتگو های دو روزه میان تیم تخنیکی عبدالله با ملل متحد و تیم اشرف غنی احمدزی اکنون سخنگوی این تیم میگوید که بعضی از پیشنهادات آنها از سوی ملل متحد پذیرفته شده است.

کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که روند تفتیش آرا در دو شفت با حضور ناظرین تیم های نامزدان،ملل متحد و ناظرین ملی و بین المللی آغاز گردیده است و بدون تاخیری پیش میرود.

فضل الرحمان اوریا، سخنگوی تیم عبدالله عبدالله به صدای امریکا گفت که امروز صبح ناظرین تیم شانرا بعد از آن به کمیسیون برای نظارت روان کردند که ملل متحد بسیاری از پیشنهادات تیم آنها را در مورد روند تفتیش آرا پذیرفته است.

او افزود که ماده های ۱۲ و۱۶ طرزالعمل ابطال آرا که قبلا تیم اشرف غنی احمدزی روی آن توافق نداشتند اکنون نیز از سوی این تیم پذیرفته شده است.

آقای اوریا گفت "ما در مورد طرزالعمل ابطال آرا پنج مورد پشنهاد داشتیم که تا حال تعداد زیاد آن پذیرفته شده است ودفتر یونوما وعده کرده است که پیشنهادات دیگر را هم می پذیرد".

طاهر زهیر سخنگوی تیم اشرف غنی احمدزی به صدای امریکا گفت که طرزالعملی را که ملل متحد آماده کرده است پیشنهادات و نقطه نظرات هر دو طرف در آن جا داده شده است،معیار وپیشنهاد جدیدی در کار نیست.

اما وی تایید نمود که نقطه نظرات تیم عبدالله شامل این طرح است.

آقای زهیر افزود که تیم عبدالله عبدالله که امروز شامل روند گردیده است باید از قبل شامل روند میگردید.واین پروسه نباید دراین دو سه روز معطل میشد.

هم چنان دفتر یونوما با نشرخبرنامه یی گفته است که روز گذشته ملل متحد با تیم عبدالله عبدالله روی بعضی از موارد در مورد طرزالعمل ابطال آرا به توافق رسیده است.

در خبرنامه یونوما آمده است که روی پنج مورد پیشنهادی تیم عبدالله عبدالله توافق صورت گرفته که در روند تفتیش این موارد هم در نظر گرفته میشود.

خبرنامه یونوما می افزاید که دراین گفتگو ها روی ماده های ۱۲ و۱۶ طرزالعمل نیز توافق صورت گرفته است.

تیم اشرف غنی احمدزی قبلا با تیم عبدالله عبدالله روی این دو ماده اختلاف نظر داشت.

هم چنان در نتیجه این توافقات روی یک مورد دیگر که باطل کردن آرا است و میان هردو تیم اختلاف نظر وجود داشت نیز توافقات صورت گرفته است.

در خبرنامه یونوما آمده است که جیف فیشر یک کارشناس بخش انتخابات در مورد باطل کردن رای به کمیسیون مستقل انتخابات مشوره میدهد واین کارشناس انتخابات صلاحیت تحقیق خاص را روی صندوق های مشکوک آرا دارد.

قرار معلومات سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات برای نظارت از روند تفتیش آرا بیشتر از دو هزار ناظرملی وبین المللی،ناظرین ملل متحد وتیم های نامزدان نظارت مینمایند.

XS
SM
MD
LG