لینک های دسترسی

Breaking News

محسنی:اعلام نتایج نهایی شورا های ولایتی معلوم نیست


ارشیف

کمیسیون شکایات انتخاباتی نتایج ابتدایی شوراهای ولایتی با سه روز تاخیر به تاریخ ۳۰ ثور سال جاری اعلام گردید واز آن زمان تا کنون این کمیسیون مصروف باز شماری برخی آرا در ولایات مختلف بوده اند.

نادر محسنی، سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی تایید مینماید که درشورا های ولایاتی تخطی وتقلباتی صورت گرفته که باعث ایجاد تغییرات در نتایج شورا های ولایتی میگردد.

آقای محسنی گفت که متاسفانه در انتخابات شورا های ولایتی از طرف کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات دست کاری های زیادی به آرای مردم شده بود.

او گفت "به همین دلیل بنابر شکایات نامزدان شوراها های ولایتی، درهمه ولایات حکم باز شماری آرای شورا های ولایتی را به اساس شکایات نامزدان که از محلات ومراکز راهی ده نموده بودند،صادر نمودیم."

آقای محسنی گفت که در تمام ولایات به جز از کابل وننگرهار باز شماری آرای مجدد به اتمام رسیده است و نتایج آن به مرکز فرستاده شده است.

او گفت که قرار بود که از آغاز همین هفته بازشماری مجدد آرای کابل شروع گردد اما به دلیل مصروفیت کمیسیون مستقل انتخابات آغاز نگردید.

آقای محسنی ابراز امیدواری نمود که تا چند روز آینده باز شماری آرای ولایت کابل آغاز گرددوبعد از ختم شمارش مجدد آرای شورای ولایتی کابل نتایج نهایی اعلام خواهد شد.

باز شماری صددرصدی آرای کابل

شماری از نامزدان شورا های ولایتی کابل بعد از اعلام نتایج ابتدایی گفتند که نتایج ابتدایی مورد قبول آنها نمیباشد و باید شمارش آرای مجدد صورت گیرد.

این نامزدان بعد از اعلام نتایج ابتدایی دست به تحصن زده و با زدن خیمه در پارک زرنگار منتظر باز شماری آرای کابل اند.

سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی گفت که بنابر اعتراض مدنی که نامزدان شورای ولایتی کابل دارند وهنوز خیمه تحصن شان در پارک زرنگار میباشد وهر روز آنها اعتراضات خود را مبنی به تقلب در آرای شان دارند این کمیسیون تصمیم گرفت تا آرای کابل را صد درصد باز شماری مجدد نماید.

او افزود که تعداد نامزدان شورای ولایتی کابل بیشتر از ۴۰۰ تن اند وشمارش آرای کابل کمی جنجالی و سخت خواهد بود وکمی زمان بیشتر را میگیرد.

آقای محسنی گفت "ما کوشش میکنیم که با افزایش تیم ها این روند را سریع تر نماییم تا روند صد درصدی شمارش مجدد آرای کابل خاتمه یابد."

او افزود که اگر کمیسیون مستقل انتخابات ورییس دفتر انتخابات کابل با این کمیسیون همکاری بیشتر نمایند روند زودتر خاتمه خواهد یافت.

اما او افزود که "وقت آنرا دقیق کرده نمیتوانیم که شمارش مجدد صد درصدی چه زمانی را دربرخواهد گرفت."

به گفته اقای محسنی، آن عده از کارمندان کمیسیون انتخابات که در اکثر ولایات همکاری نمیکنند وکار شکنی میکنند خودشان در آفرینش مشکلات دخیل بوده وبه آن سبب نمیخواهند که تخلفات وتقلبات انتخاباتی شان آشکار وبرملا گردد.

دراین مورد خواستیم که نظر کمیسیون مستقل انتخابات را نیز داشته باشیم اما موفق نشدیم.

تغییرات در لست نهایی شورا های ولایتی

آقای محسنی میگوید که تغییراتی زیادی درلست نهایی نامزدان شورا های ولایتی به وجود خواهد آمد.

اما وی مشخص نکرد که در چه تعداد از ولایات نتایج تغییر میکند وتقلب گسترده صورت گرفته است.

سخنگوی این کمیسیون گفت که قبل از وقت است که دراین مورد جزییات داده شود.

آقای محسنی گفت، در جاهاییکه تغییرات پیش میآید وثابت گردد که کارمندان کمیسیون تخطی وتقلب کرده اند وقانون را زیر پا نموده اند با آنها برخورد قانونی صورت میگیرد تا عبرتی باشد برای دیگران.

برای انتخابات شورا های ولایتی بیشتر از ٣٠٠٠ تن خود را کاندید نموده بودند اما درلست نهایی بیشتر از ٢٧٠٠ تن راه یافتند که ٣٠٨ تن آنها را زنان تشکیل میداد اما نام های شماری از آنها نیز به دلیل نواقص وتخطی در اسناد تحصیلی وسنی از لست نهایی حذف گردید که در نتیجه ۲۵۹۱ تن باقی ماندند.

برای شورا های ولایتی در سرتا سر افغانستان به تعداد ۴٥٨ کرسی به اساس نفوس ولایات در نظر گرفته شده است.

XS
SM
MD
LG