لینک های دسترسی

پروژه تحصیلی پرموت ویژه زنان افغان است


اداره انکشافی ایالات متحده امریکا در افغانستان در بخش آموزش سهم فعال داشته است. کریستی ویلساک، مشاور ارشد درامور تحصیلات بین المللی در اداره انکشافی امریکا کار میکند. خانم کریستی برای بررسی پروژه های آموزشی این اداره چند بار به افغانستان سفر نموده است و دست آورد های این اداره با برنامه های آموزشی در افغانستان موفق توصیف میکند. قرارگفته خانم ویلساک، اداره انکشافی ایالات متحده به دستاورد در عرصه معارف در افغانستان افتخار میکند. درمقایسه با ده سال قبل درافغانستان امروز هشت میلیون تن به مکتب میروند که چهل فیصد آنرا دختران تشکیل میدهد.

XS
SM
MD
LG