لینک های دسترسی

Breaking News

تعین ضرب العجل تیم عبدالله برای پذیرفتن خواست های شان


سید آقا حسین فاضل سنچارکی سخنگوی تیم عبدالله عبدالله

تیم عبدالله عبدالله هشدار داد که اگر تا فردا به خواستهای آنها رسیدگی صورت نگیرد آنها روند سیاسی را نیز تحریم مینمایند.

سید آقا حسین فاضل سنچارکی سخنگوی تیم عبدالله درنشستی که برخی از اسناد را پخش میکردند گفت که درطی چند روز گفتگو ها با تیم احمدزی آنها به این نتیجه رسیدند که طرف مقابل فقط بازی میکند.

او گفت که روند تفتیش به صورت شفاف پیش نمیرود ودر روند سیاسی نیز صداقت از سوی تیم مقابل وجود ندارد و این تیم نمیخواهد که وارد بازی چندگانه ومسخره شود که با سرنوشت افغانستان واین ملت بازی صورت میگیرد.

آقای سنچارکی افزود که ملت افغانستان هر گز زیر این فشار ها قرار نخواهد گرفت وهرگز با تقلب کاران حکومت وحدت ملی را تشکیل نمیدهد وزمانی میتوانند که حکومت وحدت ملی را تشکیل بدهد که آرای مردم افغانستان مشخص و به صورت شفاف معلوم شود.

سخنگوی تیم عبدالله گفت"تا فردا مهلت تعین میکنیم که اگر به خواستهای منطقی ومعقول ما که خواست ملت افغانستان است توجه نشود وهم روند تفتیش واقعی صورت نگیرد وما باور نکنیم که این روند به تامین شفافیت انتخابات کمک میکند وهم در پروسه سیاسی جانب مقابل صادقانه وارد نشود ما هر دو روند را به صورت مطلق ترک میکنیم".

آقای سنچارکی گفت که به همین دلیل تا فردا مهلت داده میشود تا جامعه بین المللی،تیم رقیب وکسانیکه به ثبات وسرنوشت این کشور می اندیشندیک تجدید نظر واقعی بکنند واین اطمنیان را به مردم بدهند که هم تفتیش به صورت واقعی آن صورت میگیرد وهم روند گفتگو های سیاسی صادقانه است.

او افزود که اگر تا ۲۴ ساعت آینده به خواستهای آنها پاسخ داده نشود،تصمیم قاطع خواهند گرفت وبه مردم مراجعه مینمایند.

سخنگوی تیم عبدالله گفت که تیم آنها متعهد به تامین شفافیت انتخابات،به دفاع وحراست از تک تک آرای مردم وتشکیل وحدت ملی با کسانیکه عامل رای واقعی مردم افغانتسان باشد ،میباشد وبا کسانیکه با رای تقلبی وارد میدان شده حکومت وحدت ملی را تشکیل بدهند، این خیانت به آرمان مردم است.

این تیم اسناد را نیز با رسانه ها شریک ساخت که ادعا مینمایند که در انتخابات دور دوم در ۱۹۰ محل مسدود ده ها هزار رای تقلبی ریخته شده ودر بیشتر از ۲۰۰۰ مرکز رای های مشابه ریخته شده است.

خواستهای فراتر از قانون

سخنگوی تیم اشرف غنی احمدزی میگوید که تیم رقیب آنها خواستهای فراتر از قانون اساسی دارند.

طاهر زهیر گفت که دو سه نقطه اختلاف ی میان دو تیم وجود دارد که اینها از دید وباور این تیم موارد فرا قانونی است وطرح ومطرح کردن این موارد با قانون اساسی در تضاد است.

آقای زهیر گفت که قانون اساسی نوع نظام را ریاست میداند اما تیم عبدالله خواهان اینست که رئیس اجراییه رئیس کابینه هم باشد این در تضاد با قانون اساسی است وهم خلاف بند اول اعلامیه سه ماده یی است که هر دو کاندید آنرا در حضور وزیر خارجه امریکا امضا کردند.

او گفت "ما امید وارهستیم که دوستان ما با واقع بینی وبا تن دادن به احکام قانون اساسی گام پیش بگذارند ودست از خواستهای فراقانونی بردارند تا به یک نتیجه رسیده شوند وما انتظار این را داریم وتوقع هم همین است که خواستهای فراقانونی به هیچ صورت به منفعت افغانستان وحکومت اینده این کشور نیست.

آقای زهیر در مورد پخش اسناد از سوی تیم رقیب گفت که ملت افغانستان آگاه شده اند وملت میدانند که نشر همچو نوار ها به چه منظوری صورت میگیرد.

او افزود تیم رقیب به دلیل ا ینکه فضای اجتماعی را به نفع خود توجیه کنند واز طرف دیگر میخواهند که درفضای پیشرفت سیاسی یک مقدار تردید وسایه اندازند ویا بتوانند زمینه چانه زنی را به خود شان بیشتر فراهم کنند دست به این کار ها میزنند .

طاهر زهیر گفت " ما فکر میکنم که فعلا ادعای چنین سند ها ونشر نوار صوتی آن قدر بی اعتبار شده که خود تیم عبدالله که آنرا نشر میکند باور با درست بودن این فاعل های صوتی ندارند".

سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که با اعلام نتایج نهایی ریاست جمهوری معلوم خواهد شد که مشکل در کجا بوده وتوسط کی ایجاد شده است.

به ختم روند تفتیش روز های انگشت شماری باقی مانده است و تیم عبدالله عبدالله که روند تخنیکی را تحریم نموده میگویندکه این هر نتیجه یی که از این روند بدست آید مورد قبول آنها نمیباشد.

اما نور محمد نور میگوید که این روند به اساس خواست ملل متحد ونهاد های بین المللی صرورت گرفته وکمیسیون مستقل انتخابات صد در صد تفتیش را انجام میدهد تا ملامت وسلامت معلوم گرددومشخص گردد که کیها تقلب کرده وکی تقلب نکرده وتقلب در کجا صورت گرفته است.

او گفت که همه این موارد با اعلام نتیجه نهایی به مردم مشخص میگردد تا اعتباری که دراین پروسه از بین رفته دوباره ایجاد گردد.

تفتیش بیشتر از ۸۶ در صد آرا

از سوی دیگر آقای نور گفت که تا حال به تعداد ۱۹۷۵۱محل رای دهی که ۵۲،۸۶ فیصد آرا ر اتشکیل میدهد،تفتیش شده است و ۳۰۷۷ صندوق باقی مانده که به زودی تفتیش آن نیز به اتمام میرسد.

او افزود که در مرکز جمع بندی نتایج تا حال به تعداد ۱۷۴۶۵چک لست وجدول نتایج داخل گردیده وبه تعداد ۱۵۹۷۰ آن آخرین مرحله را دراین مرکز طی نموده است.

آقای نور گفت که این کمیسیون در چهار جلسه علنی در حضور ناظرین ملی وبین المللی در مورد ۱۳۰۷۶ صندوق تصمیم گرفته است ود راین جلسات آرای ۴۵۲ محل رای دهی را باطل اعلام نموده است.

قرار کمیسیون مستقل انتخابات در جلسه علنی که فردا دایر مینماید در مورد شماری از محلات رای تصمیم اتخاذ نماید.

XS
SM
MD
LG