لینک های دسترسی

تلویزیون

جلوگیری از قاچاق اطفال ونوجوانان به اروپا


یک تحقیق تازه نشان میدهد که اطفال بدون همراه هنگام مهاجرت به سایر کشور ها سبب آزارواذیت قرار میگیرند. این تحقیقی جدید که توسط واحد تحقیق وارزیابی افغانستان واداره سازمان ملل متحد درامور پناهندگان انجام شده نشان میدهد که فشار های اقتصادی،ناامنی ها، عدم موجودیت فرصت های امرار معیشت وتوقعات خانواده ها از جمله عواملی است که سبب افزایش سفرهای اطفال به کشور های دیگر بدون همراه شده است.

XS
SM
MD
LG