لینک های دسترسی

Breaking News

امکان زخمي شدن   ابو مصب الزرقاوي 


ستڤان هدلي ، مشاور امنيت ملي ايالات متحده ميگويد که وي گزارشهاي زخمي شدن ابو مصب الزرقاوي رهبر دهشت افگنان در عراق را تائيد کرده نميتواند اما هدلي به شبکه تلويزيوني امريکا گفت که زرقاوي يک شبکه بسيار خطر ناک را رهبري ميکند و مرگ وي به يک تغيير چشمگير در تشدد عراق منجر خواهد شد اين بتصره ها بعد از ان به نشر رسيد که روزنامه تايمز لندن از قول يک داکتر عراقي نوشته است که زرقاوي را دريک شفاخانه در شهر رمادي بروز چهارشنبه تداوي کرده است . روزنامه تايمز گزارش ميدهد که داکتر از جانب مقامات ايالات متحده بروز جمعه مصاحبه شد داکتر گفت که اين دهشت افگن هنگاميکه وي اورا معاينه ميکرد به شدت خونريزي داشت ولي با وجود توصيه هاي داکتر براي بستر شدن در شفاخانه ، انجا را ترک گفت بروز شنبه ايالات متحده حملات يک هفته يي را عليه شورشيان در نزديکي شهر سرحدي قيم خاتمه داد. مقامات ميگويند ه نه نفر از عساکر پياده قواي بحري ايالات متحده و ۱۲۵ نفر از شورشيان درين جنگ کشته شدند

XS
SM
MD
LG