لینک های دسترسی

صدراعظم جاپان به اداره فلسطيني وعده کمک داد.


جونيچيرو کويزومي ، صدراعظم جاپان تعهد کرده تا به اداره فلسطيني ۱۰۰ مليون دالر کمک اقتصادي فراهم کند. کويزومي امروز بعد از ملاقات در توکيو با محمود عباس ، رهبر فلسطين که ازان کشور ديدن ميکند گفت حکومت او همچنان مايل است تا ميزبان ملاقاتي بين محمود عباس و اريل شرون ، صدراعظم اسرائيل باشد.

جونيچيرو کويزومي گفت رهبر فلسطيني به او گفت که او در اشتراک در چنين ملاقاتي مايل است. محمود عباس گفت از پشتيباني جاپان در دپلوماسي شرق ميانه قدرداني ميکند.

جاپان يک پشتيبان عمده مالي اداره فلسطيني است و از سال ۱۹۹۳ باينطرف ۸۶۰ مليون دالر کمک انکشافي به آن قلمرو تعهد کرده است. محمود عباس بروز يکشنبه براي يک بازديد سه روزه به جاپان مواصلت کرد تا با کويزومي و ساير مامورين عاليرتبه آن کشور ملاقات کند. محمود عباس بعد از توکيو به چين، يک متحد ديگر فلسطينيان ، مسافرت خواهد کرد.

XS
SM
MD
LG