لینک های دسترسی

مخالفين در ازبکستان ميگويند حد اقل ۷۴۵ نفر توسط عساکر حکومتي کشته شدند ولي حکومت اين رقم را ۱۶۹ ميخواند.


يک رهبر مخالفين حکومت ازبکستان ميگويد عساکر حکومتي در سرکوبي ناآرامي هاي وسيع که هفتۀ گذشته در شهر شرقي انديجان آغاز يافته بود، حد اقل ۷۴۵ نفر را کشته اند. نگاره هدايتوڤا، رئيس حزب دهقانان آزاد گفت گروۀ مربوط او از خلال صحبت با اقارب مقتولين باين نتيجه رسيده و شمارش تعداد مقتولين ادامه دارد. ولي رشيد قديروف مدعي العموم حکومت ميگويد تعداد کشته شدگان ۱۶۹ نفر است. او همچنان گفت که ۳۲ تن از مقتولين عساکر حکومتي هستند. اسلام کريموف، رئيس جمهور ازبکستان اين موضوع را تکذيب ميکند که قواي امنيتي بر احتجاج کنندگان گلوله باري کرده اند و ملامتي خشونت را بدوش تندروان اسلامي اي ميافگند که در صدد برانداختن حکومت هستند. ايالات متحده استفادۀ بدون تميز از قوه را بمقابل اهالي غير مسلح در ازبکستان محکوم کرده است. يک نطاق وزارت خارجه بروز دوشنبه گفت ايالات متحده همچنان خشونت توسط مظاهره چيان را که بر يک زندان حمله کرده و تا دو هزار زنداني را بشمول تندروان اسلامي که بخاطر دهشت افگني محکوم شده بود، آزاد کردند، محکوم ميکند.

XS
SM
MD
LG