لینک های دسترسی

محکمۀ ليبيا حکم خود را در مورد اعدام پرستاران بتعويق انداخت.


يک محکمه در ليبيا حکم خود ار در مورد استيناف طلبي پنج پرستار بلغاريائي که بخاطر مصاب ساختن عمدي ۴۰۰ طفل ليبيائي بمرض ايدز به اعدام محکوم شده بودند، براي شش ماه بتعويق افگنده است. اين تاخير امروزي سه روز بعد ازان طورت ميگيرد که گيورگي پرڤانوف، رئيس جمهور بلغاريه از ليبيا ديدن کرد تا با اين پرستاران ملاقات نمايد. يک نطاق رياست جمهوري ميگويد اين تاخير در صوفيه منحيث علائم اميدوار کننده تلقي ميشود که حکم محکمه مورد غور مجدد قرار خواهد گرفت. يک محکمۀ ليبيا سال گذشته پرستاران را بعد ازان به اعدام محکوم کرد که دريافت که آنها اطفال را منحيث يک تجربه براي تداوي مرض ايدز در سال هاي ۱۹۹۰ اطفال را مصاب ساخته بودند. اين کارمندان امور صحي اين اتهامات را تکذيب ميکنند و ميگويند که آنها شکنجه شده و مجبور ساخته شده بودند تا به جرمي که مرتکب نشده بودند اعتراف کنند. گروه هاي مدافع حقوق بشر طرابلس را به جعل کردن اين اتهامات بمنظور کتمان اعمال شان در پاک و صحي نگه نداشتن شفاخانه، متهم ميکنند. يک داکتر فلسطيني در مورد محکوميت حبس چهار ساله اش درين قضيه استيناف طلب شده است.

XS
SM
MD
LG