لینک های دسترسی

اسرائيل ميگويد سوريه راکت سکد را آزمايش کرد


اسرائيل ميگويد سوريه يک راکت سکد را آزمايش کرد که اولين آزمايش از سال ۲۰۰۱ باينطرف ميباشد. مامورين نظامي اسرائيل ميگويند سيستم دافع هواي آن کشور پرتاب را کت را بروز جمعۀ گذشته از جنوب سوريه کشف نمود. آنها گفتند يک راکت بر فراز ترکيه منفجر شد و اجزاي آن بر دو شهر فرو ريخت. مقامات ترکيه ميگويند سوريه به آنها اطلاع داد که اين واقعه يک تصادف بود که در جريان تمرينات نظامي رخ داد. مقامات ترکيه گفتند که از جراحاتي ناشي ازين واقعه گزارش داده نشده است. سوريه تا بحال در زمينه تبصرۀ علني نکرده است. قواي نظامي اسرائيل اين آزمايشات را يک عمل سرپيچي از ايالات متحده و ملل متحد خوانده که در سال جاري بر سوريه فشار وارد کردند تا قواي خود را از لبنان خارج سازد. مقامات اسرائيلي همچنان اظهار نگراني کردند که ممکن است اين راکت ها اسلحۀ کيمياوي حمل نموده و قابليت رسيدن باهدافي در داخل اسرائيل را داشته باشد.

XS
SM
MD
LG