لینک های دسترسی

شهر پاريس عهده دار ميزباني  مسابقات تابستاني سال دو هزارو دوازدۀ المپيک جهاني مي باشد


شهر پاريس عهده دار برگزاري مراسم عظيم و با شکوه مسابقات قهرماني گرديده تا پايتخت فرانسه را براي ميزباني مسابقات تابستاني سال دو هزارو دوازدۀ المپيک جهاني آماده سازد. کميتۀ بين المللي المپيک ، يک روز قبل، گزارش خود روي ارزيابي پنج شهر کانديد براي ميزباني مسابقات سال دو هزارو دوازده را منتشر نمود که رقم درشت دو اعشاريه هفت مليون دالر براي آمادگيهاي مسابقات المپيک تابستاني در صورت حايز بوده شرايط به پاريس ويا شهرميزبان تعلق خواهد گرفت تا يک ستديوم غول پيکر رادريک چهار راه اعمار کند که تسهيلات براي دوش، حوض آبازي و براي دوش، حوض آبازي ومحوطۀ کشتي گيري و غيره در آن موجود باشد. در شهر پاريس به روز يکشنبه حدود پنج هزارطفل ملبس با البسۀ که بازتاب الوان پنج حلقۀ المپيک ، که سمبول پنج قارۀ جهان است در اسناي افتتاح چهارراه بحيث ستديوم ، شرکت داشتند. و در پيشاپيش آنها اشخاص صاحب رسوخ، قهرمانان ورزش در حرکت بودند تا پاريس را در برابر اين پيشنهاد کميتۀ بين المللي کمک نمايند.مباحثه و جدل روي ميزباني مسابقات سال دو هزارو دوازده، امروز دوشنبه فقط سي روز قبل از تصميم نهائي کميتۀ بين المللي در سنگاپور به پايان خواهد رسيد. پاريس با شهر هاي لندن، نيويارک ، مسکو، مادريد هسپانيه براي احراز مقام ميزباني المپيا در رقابت است.
XS
SM
MD
LG