لینک های دسترسی

Breaking News

لال کرشنا ادڤاني     استعفي خود را از رهبري  حزب ارائه نموده است


لال کرشنا ادڤاني رهبر حزب مخالف در هند ، که مليت خواهان هندو رابا توصيف از موسس پاکستان خشمگين ساخته است ، قرار گزارش پيشنهاد کرده است که از رهبري حزب بهارتيا جنتا يا « بي جي پي » کنار برود مامورين حزب ميگويند که ادڤاني امروز سه شنبه استعفاي خود را ارائه کرد ادڤاني بعد از بازديد يک هفته يي از پاکستا ن بروز دوشنبه به هند بازگشت وي در پاکسان محمد علي جناح ، موسس پاکستان را بحيث تاريخ ساز و « سفير اتحاد هندوان و مسلمانان » خواند هندوان متعصب مليت خواه علي جناح را يک مسلمان بنياد گرا تلقي کرده و مسوول تجزيه شبه قاره به دو کشور هند و پاکستان ، بعد از ختم حکمروايي برتانيه در سال ۱۹۴۷ ميشناسند

XS
SM
MD
LG