لینک های دسترسی

يک هيات حقوق بشر بخاطر تحقيقات در مورد خشونت در ازبکستان در قزغزستان است.


يک هيات دريافت حقايق به قرغزستان ، همسايه ازبکستان ، رفته است تا در مورد زد وخورد هاي مرگبار ماه گذشته بين قواي ازبک و اعتراض کنندگان مخالف حکومت تحقيقات نمايد.

اين هيات چهار نفري ، مربوط دفتر کمشنري عالي حقوق بشر ملل متحد بوده و با حدود ۵۰۰ ازبک صحبت نموده که بعضي از آنها شاهد زد وخورد ها بودند که از سرحد گذشته به قرغزستان فرار کرده اند.

اين هيات همچنان در نظردارد دريابد که آيا تخطي هايي از حقوق بشر در رابطه با اين پناهندگان صورت گرفته يا نه؟ حکومت ازبکستان ميگويد ۱۷۳ نفر وقتي کشته شدند که قواي نظامي بروز ۱۳ ماه مي شورش شهر انديجان را سرکوب کرد.

اما شاهدان و گروه هاي مخالف ازبک ميگويد حدود هزار نفر کشته شده اند. اين هيات ، يافته ها و پيشنهاداتش را بعد از بازگشت در اواخر ماه جاري به ژنيف ، به لويس آربر ، کمشنرعالي ملل متحد ارائه خواهد کرد.

XS
SM
MD
LG