لینک های دسترسی

يک عسکر ايالات متحده بعد از افتادن موترش به دريا مفقودالاثر شد


مامورين نظامي ايالات متحده در افغانستان ميگويند طيارات و قواي ائتلاف در جستجوي يک عسکر امريکائي است که بعد از افتادن موترش به دريا در ولايت کنر، مفقودالاثر گرديد. در يک بيانيۀ قواي نظامي ايالات متحده گفته شده که عسکر امريکائي بروز شنبه در عقب يک موتر عسکري نشسته بود که سرک بدرياي پيچ لغزيد. بيانيه مشعر است که ساير عساکر توانستند قبل ازانکه موتر بدريا بيفتد ازان به بيرون بجهند. يک نطاق قواي نظامي ايالات متحده گفت قواي نظامي هرآنچه ممکن باشد انجام ميدهد تا عسکر گم شده را بيابد. بيش از ۱۸ هزار عسکر تحت رهبري ايالات متحده در افغانستان با بقاياي طالبان ميجنگند. حکومت طالبان در سال ۲۰۰۱ توسط قواي ائتلاف تحت رهبري ايالات متحده برانداخته شد.

XS
SM
MD
LG