لینک های دسترسی

امروز در شرق بوسنيا هيرزي گوينا  ده ها هزار نفر  از عزاداران  براي برگذاري دهمين سالگرد  قتل عام هشت هزار  از مسلمانها  در سريبرينيچا  جمع شدند


مراسم تشييع جنازه ۶۱۰ تن از قربانياني برگذار گرديد که اجساد شان در قبور دسته جمعي يافت شده بود . يک هزار و سه صد تن ديگر از قربانيان قبلاً در آن محل دفن شده اند. خبرنگار صداي امريکا در سربرينيچا ميگويد قطار هائي از عزاداران راه خودرا به باغ قبرستان باز کردند تا به مقتولين اداي احترام کنند . آيات قران در حالي پخش شد که اقارب عزادار قربانيان ازقبرستان مواصلت کردند .و درروي پرچمي که در مدخل قبرستان آيخته شده بود خوانده مي شد: « ده سال بعد از قتل عام ، فراموش نکنيم. » قتل عام سريبرينچا دردهسال قبل بدترين ظلم و خشونت در اروپا از هنگام جنگ جهاني دوم ببعد تلقي خوانده ميشود. رادووان کارادايچ رئيس جمهور جمهوري سربي بوسنيا و قوماندان نظامي رااتکوملاديچ در آن زمان ملزم به ارتکاب جر ايم جنگي شده اند اما هرد فراري اند و هنوز دستگير نشده اند .

XS
SM
MD
LG