لینک های دسترسی

انان در صدد رهايي خبر نگار  محبوس ايراني ميباشد


يک مامور ملل متحد مي گويد کوفي انان منشي عمومي موسسۀ ملل متحد نامۀ براي محمود احمدي نژاد رئيس جمهور جديدايران نوشته و آزادي يک ژورناليست زنداني ايراني را تقاضا کرده است. اين مامور ملل متحد که بخاطر اينکه هنوز ايران نامه را دريافت نداشته ، بشرط عدم افشاي هويت صحبت ميکرد گفت انان در صدد کسب رهايي فوري اکبر گنجي باساسات بشري ميباشد. اکبر گنجي بعد از نوشتن گزارشاتي که مقامات ايران را در قتل ناراضيان سياسي ذيدخل نشان ميداد، در سال ۲۰۰۱ زنداني شد. دو ماه قبل وي يک اعتصاب غذايي را در اعتراض به زنداني شدنش آغاز کرد. وي هنوز دريک شفاخانۀ تهران در قيد حکومت بسر ميبرد و گمان ميرود که در وضع وخيم صحي قراردارد. مامورين ايراني ميگويند که گنجي به اعتصاب غذايي اش پايان داده اما خانموي به صداي امريکا گفته که وين ميتواند اين ادعا را بخاطري تائيد کند که اجازه ندارد شوهرش را بيند.

XS
SM
MD
LG